لغات مشابه
galton bar : روانشناسى : ميله گالتن

galton whistle : روانشناسى : سوت گالتن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: