لغات مشابه
gam : دندان گراز يا دندان کج ،دهان ،دسته شدن ،گرد امدن ،بازديد کردن

gamashes : زنگار،چکمه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: