لغات مشابه
gamashes : زنگار،چکمه

gamb : ساق پا،پاچه جلو

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: