لغات مشابه
gamble : قمار کردن , شرط بندي کردن , قماربازي کردن

gamble away : قانون ـ فقه : قمار کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی