لغات مشابه
gamboge : (گ.ش ).نار هندى

gambol : جست وخيز،ورجه ورجه( در رقص)،جست و خيز کردن ،پرش کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: