لغات مشابه
game cock : ورزش : خروس جنگى

game keep : شکاربان ،قرق چى ،پاسبان شکار

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: