لغات مشابه
game misconduct penalty : ورزش : ¹ 1دقيقه اخراج بازيگر خطاکار

game of chance : قانون ـ فقه : بازى قمار

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: