لغات مشابه
gamesmanship : مهارت در بردن بازى بدون تخلف از مقررات بازى

gamesome : زنده روح

gamesomeness : شوخى ،بازى گوشى

gametangium : سلول يا عضو سازنده سلول جنسى

gametocyte : سلولى که تقسيم شده و از ان سلول جنسى بوجود ميايد

gametophore : سلول تغيير يافته و منشعب جنسى قابل لقاح

gametophyte : گياه يا نژادى از گياه که داراى عضو جنسى تناوبى( يعنى نر وماده )ميباشد

gamey : چاشني زده , افتضاح آور

gamic : داراى خاصيت جنسى

gamin : بچه کوچه گرد،بچه بدذات

gamine : دختر ولگرد

gaming : قمار بازي

gaming house : قانون ـ فقه : قمار خانه

gaming table : ميزبازى ،ميزقمار

gamma : گاما

gamma correction : علوم مهندسى : تصحيح گاما

gamma efferent : روانشناسى : وابران گاما

gamma globulin : (طب )گاما گلوبولين

gamma ray : اشعه گاما

gamma transition temperature : شيمى : دماى تبديل شيشه اى

gamma andormedae : نجوم : گاما - امراه المسلسله

gamma delphini : نجوم : گاما - دلفين

gamma herculis : نجوم : گاما - جاثى

gammadion : چليپايى که برانتهاى هريک ازچهارخطان ازطرف حرکت عقربه ساعت رس

gammer : پير زن روستايى

gammon : مارس کردن

gamodeme : نژاد دور افتاده يا منزوى موجود زنده

gamogenesis : زاد و ولد جنسى ،زاد و ولد از راه جفت گيرى

gamogenetic : پيداشده بوسيله جفت گيرى ،مواقعه اى

gamopetalous : پيوسته گلبرگ ،داراى گلبرگ پيوسته

gamophobia : روانشناسى : ازدواج هراسى

gamophyllous : پيوسته برگ ،داراى برگ پيوسته

gamosepalous : پيوسته کاسبرگ ،داراى کاسبرگ پيوسته

gamp : (انگليس - م.م )چتر بزرگ

gamy : چاشني زده

gander : (ج.ش ).غاز نر،ادم نادان ،مرد متاهل ،( :)n.(ز.ع ).نگاه ،نظر، :)vt.& vi.(گردش کردن

gandey dancer : کارگر سيار , کارگر فصلي

Gandhi : گاندي

ganef : دزد،حقه باز،متقلب rascal( و)thief

gang : گام برداري

gang milling cutter : علوم مهندسى : دستگاه فرز گروهى

gang tackle : ورزش : با چند بازيگر حريف را فرود اوردن

gang tuning condenser : الکترونيک : خازن قطارى

gang up : گرد هم آمدن

gang board : تخته پل درازوباريک

gang days : روزهايى که بمصلا ميروندومناجات جمعى ميخوانند

gang week : هفته اى سه روزدران بمصلاميروندومناجات جمعى ميخوانند

gange : باسيم نازک نگاه دارى کردن

ganger : مسافر پياده

Ganges : گنگ

gangetic : وابسته برودخانه گنگ درهند،گنگى

gangland : دنياى جنايتکاران

gangliated : روانشناسى : گره دار

gangliform : مانندغده عصب ،عقده اى

gangling : spindling(، )lankyطولانى و دراز،بلند تراز حد معمول

ganglion : غده لنفاوي

ganglionated : عقده دار

ganglionic : عقده اى ،وابسته بغده عصب ،شبيه به غده عصب

ganglionic cells : روانشناسى : ياخته هاى گرهى

ganglionic cord : روانشناسى : طناب گرهى

gangplow : گاو اهنى که شيار هاى موازى ايجاد کند

gangrel : )vagrant(ولگرد،اواره ،خانه بدوش

gangrene : شقاقلوس , غانقاريا

gangrenous : مبتلا به قانقاريا

gangster : اراذل , گانگستر

gangue : هرزه سنگ

gangway : پل راهرو

gangway staff : علوم دريايى : نگهبان پله

ganister brick : علوم مهندسى : اجر سفالى

ganja : حشيش

Ganjee : گنجي

gannet : غاز درياى شمالى ،نوعى مرغ ماهى خوار

gannister : )ganister(نوعى کوارتز پست ،مخلوط کوارتز و خاک نسوز

ganoid : سگ ماهي

ganoidal : مينايى ،داراى فلس هاى براق

ganoidei : خانواده سگ ماهى ،مينافلسان

ganser syndrome : روانشناسى : نشانگان گانسر

gantelope : gantlope(، )gauntletدستکش بلند،باند براى دست ،دعوت به مبارزه

gantlet : )gauntlet(:)n.(دستکش ، :)n.& vt.(محل تلاقى دو خط راه اهن ،تلاقى کردن

gantline : بندرجه

gantlope : gantelope(، )gauntletدستکش بلند،باند براى دست ،دعوت به مارزه

gantry : زير بشکه اي

gantry type davit : علوم دريايى : - fixed davit

gantt chart : کامپيوتر : نمودار گانت

ganway : عمران : پل پياده رو

ganymede : نجوم : گانيميد

gaoler : قانون ـ فقه : زندانبان

gaoleress : زن زندانبان

gap : پر حرفي کردن , شکاف

gap analysis : بازرگانى : تجزيه و تحليل فاصله بين پيش بينى و واقعيت

gap bridge : علوم مهندسى : گلويى ماشين تراش

gap character : دخشه شکاف پر کن

gap digit : رقم شکاف پر کن

gap frame press (c) : علوم مهندسى : پرس" سى " شکل

gap in a wall : شکاف درديوار

gap in coverage : بازرگانى : ناکافى بودن تضمين

gap marker : علوم نظامى : علامت مخصوص نشاندادن رخنه در ميدان مين

gape : نگاه خيره با دهان باز،خلاء،خميازه کشيدن ،دهان را خيلى باز کردن ،با شگفتى نگاه کردن ،خيره نگاه کردن

gape seed : چيزى که مايه حيرت وموجب خيره نگريستن گرد د،نگاه خيره

gapeseed : نگاه خيره

gapeworm : يکجورکرم که درگلوى مرغ رفته راه نفس کشيدن انرامى بند د

gaping stock : مايه حيرت ،چيزى که موجب خيره نگريستن گرد د

gapped : شکافدار،رخنه دار

gapped scale : (موسيقى )گاهى که چند نت ان حذف شده باشد

gappy : درز دار

gapy : مبتلا به دهن دره

gar : نيزهماهي , سگ ماهي

garage : در گاراژ گذاردن , گاراژ

garage equipment : علوم مهندسى : تجهيزات گاراژ

garand rifle : نوعى تفنگ نيمه خودکار

garb : طرز رفتار , لباس پوشانيدن

garbage : آشغال , زباله

garbage can : آشغال دان , زباله دان

garbage collector : زباله روب

garbage in garbage out : کامپيوتر : اصطلاحى است به اين معنى که اگر به برنامه اطلاعات ورودى بيهوده داده شود برنامه نتايج بيهوده اى را به عنوان خروجى توليد خواهد کرد

garbagecan : آشغالدان

garbageman : سپور

garbed in silk : جامه ابريشمى پوشيده ،ملبس بجامه ابريشمى

garbled : اشفته ،درهم

garbler : تحريف کننده

garboard : پايين ترين حاشيه چوبى يا اهنى که روى حمال کشتى قرارميدهند

garboil : اغتشاش ،اشفتگى ،جنجال

garcon : پيشخدمت مهمانخانه ،پسر بچه پادو)waiter(

garde manger : سرد خانه اشپز خانه ،اشپز متصدى سرد خانه

garde robe : خوابگاه

garden : جاليز , غنا , بستان , بوستان , باغ , حديقه , باغستان , درخت کاري کردن , باغباني کردن

garden balsam : گل حنا

garden clary : مرموک

garden cress : (گ.ش ).ترتيزک ،تره تيزک ،شاهى

garden heiliotrope : (گ.ش ).سنبل الطيب ،نوعى سمنه ،خلفه ،حشفه

garden of paradise : باغ بهشت

garden petunia : گل اطلسي

garden rocket : شب بوى هراتى

garden sage : مريم گلي

garden seat : صندلى يانيمکت باغبانى

garden variety : باغ تفرجگاه ،باغ ملى

garden warbler : آلوچه خورک

garden engine : تلمبه اب پاش ،اب پاش تلمبه اى براى اب دادن باغ

garden galss : مردنگى براى پوشاندن گياه

garden party : بساط تفريح درباغ ،گاردن پارتى

garden plot : باغچه ،جاليز،بستان

garden stuff : حاصل باغ: سبزى وميوه

gardener : باغبان

gardenesque : باغ وحش

gardenia : (گ.ش ).روناسيان ،ياسمن

gardening : سبزيکاري , باغباني

gardens : بساتين , رياض

garderobe : اشکاف لباس ،خوابگاه

gardner : باغدار

gardyloo : پرهيزاب ،پرهيز

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402
جاوااسكریپت
مفهوم برنامه‌ریزی بر طراحی و عوامل موثر در طراحی معماری و صورت عقلانی طرح
نقاشی معاصر ایران
گزارش کارآموزی- آفات و بیماری گیاهان – نگهداری فضای سبز
دانشکده معماری
كاربرد نقوش گبه و دستبافته های ایرانی در دكوراسیون داخلی
سوالات مهارتی امتحان رشته تعمیر تراکتور کارو دانش
واریوماتیک (انتقال قدرت تسمه ای )
انواع ترمز
پروژه یاتاقان مغناطیسی
باتری خودرو
مقایسه خودروهای دیزل و بنزین
تایز و چرخ
پروژه چرخ دنده
پروژه دیفرانسیل
پروژه یاتاقان های غلطشی
تحقیق در مورد سوپاپ
تحقیق شاسی خودرو