لغات مشابه
gaming house : قانون ـ فقه : قمار خانه

gaming table : ميزبازى ،ميزقمار

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: