لغات مشابه
Gandhi : گاندي

ganef : دزد،حقه باز،متقلب rascal( و)thief

gang : گام برداري

gang milling cutter : علوم مهندسى : دستگاه فرز گروهى

gang tackle : ورزش : با چند بازيگر حريف را فرود اوردن

gang tuning condenser : الکترونيک : خازن قطارى

gang up : گرد هم آمدن

gang board : تخته پل درازوباريک

gang days : روزهايى که بمصلا ميروندومناجات جمعى ميخوانند

gang week : هفته اى سه روزدران بمصلاميروندومناجات جمعى ميخوانند

gange : باسيم نازک نگاه دارى کردن

ganger : مسافر پياده

Ganges : گنگ

gangetic : وابسته برودخانه گنگ درهند،گنگى

gangland : دنياى جنايتکاران

gangliated : روانشناسى : گره دار

gangliform : مانندغده عصب ،عقده اى

gangling : spindling(، )lankyطولانى و دراز،بلند تراز حد معمول

ganglion : غده لنفاوي

ganglionated : عقده دار

ganglionic : عقده اى ،وابسته بغده عصب ،شبيه به غده عصب

ganglionic cells : روانشناسى : ياخته هاى گرهى

ganglionic cord : روانشناسى : طناب گرهى

gangplow : گاو اهنى که شيار هاى موازى ايجاد کند

gangrel : )vagrant(ولگرد،اواره ،خانه بدوش

gangrene : شقاقلوس , غانقاريا

gangrenous : مبتلا به قانقاريا

gangster : اراذل , گانگستر

gangue : هرزه سنگ

gangway : پل راهرو

gangway staff : علوم دريايى : نگهبان پله

ganister brick : علوم مهندسى : اجر سفالى

ganja : حشيش

Ganjee : گنجي

gannet : غاز درياى شمالى ،نوعى مرغ ماهى خوار

gannister : )ganister(نوعى کوارتز پست ،مخلوط کوارتز و خاک نسوز

ganoid : سگ ماهي

ganoidal : مينايى ،داراى فلس هاى براق

ganoidei : خانواده سگ ماهى ،مينافلسان

ganser syndrome : روانشناسى : نشانگان گانسر

gantelope : gantlope(، )gauntletدستکش بلند،باند براى دست ،دعوت به مبارزه

gantlet : )gauntlet(:)n.(دستکش ، :)n.& vt.(محل تلاقى دو خط راه اهن ،تلاقى کردن

gantline : بندرجه

gantlope : gantelope(، )gauntletدستکش بلند،باند براى دست ،دعوت به مارزه

gantry : زير بشکه اي

gantry type davit : علوم دريايى : - fixed davit

gantt chart : کامپيوتر : نمودار گانت

ganway : عمران : پل پياده رو

ganymede : نجوم : گانيميد

gaoler : قانون ـ فقه : زندانبان

gaoleress : زن زندانبان

gap : پر حرفي کردن , شکاف

gap analysis : بازرگانى : تجزيه و تحليل فاصله بين پيش بينى و واقعيت

gap bridge : علوم مهندسى : گلويى ماشين تراش

gap character : دخشه شکاف پر کن

gap digit : رقم شکاف پر کن

gap frame press (c) : علوم مهندسى : پرس" سى " شکل

gap in a wall : شکاف درديوار

gap in coverage : بازرگانى : ناکافى بودن تضمين

gap marker : علوم نظامى : علامت مخصوص نشاندادن رخنه در ميدان مين

gape : نگاه خيره با دهان باز،خلاء،خميازه کشيدن ،دهان را خيلى باز کردن ،با شگفتى نگاه کردن ،خيره نگاه کردن

gape seed : چيزى که مايه حيرت وموجب خيره نگريستن گرد د،نگاه خيره

gapeseed : نگاه خيره

gapeworm : يکجورکرم که درگلوى مرغ رفته راه نفس کشيدن انرامى بند د

gaping stock : مايه حيرت ،چيزى که موجب خيره نگريستن گرد د

gapped : شکافدار،رخنه دار

gapped scale : (موسيقى )گاهى که چند نت ان حذف شده باشد

gappy : درز دار

gapy : مبتلا به دهن دره

gar : نيزهماهي , سگ ماهي

garage : در گاراژ گذاردن , گاراژ

garage equipment : علوم مهندسى : تجهيزات گاراژ

garand rifle : نوعى تفنگ نيمه خودکار

garb : طرز رفتار , لباس پوشانيدن

garbage : آشغال , زباله

garbage can : آشغال دان , زباله دان

garbage collector : زباله روب

garbage in garbage out : کامپيوتر : اصطلاحى است به اين معنى که اگر به برنامه اطلاعات ورودى بيهوده داده شود برنامه نتايج بيهوده اى را به عنوان خروجى توليد خواهد کرد

garbagecan : آشغالدان

garbageman : سپور

garbed in silk : جامه ابريشمى پوشيده ،ملبس بجامه ابريشمى

garbled : اشفته ،درهم

garbler : تحريف کننده

garboard : پايين ترين حاشيه چوبى يا اهنى که روى حمال کشتى قرارميدهند

garboil : اغتشاش ،اشفتگى ،جنجال

garcon : پيشخدمت مهمانخانه ،پسر بچه پادو)waiter(

garde manger : سرد خانه اشپز خانه ،اشپز متصدى سرد خانه

garde robe : خوابگاه

garden : جاليز , غنا , بستان , بوستان , باغ , حديقه , باغستان , درخت کاري کردن , باغباني کردن

garden balsam : گل حنا

garden clary : مرموک

garden cress : (گ.ش ).ترتيزک ،تره تيزک ،شاهى

garden heiliotrope : (گ.ش ).سنبل الطيب ،نوعى سمنه ،خلفه ،حشفه

garden of paradise : باغ بهشت

garden petunia : گل اطلسي

garden rocket : شب بوى هراتى

garden sage : مريم گلي

garden seat : صندلى يانيمکت باغبانى

garden variety : باغ تفرجگاه ،باغ ملى

garden warbler : آلوچه خورک

garden engine : تلمبه اب پاش ،اب پاش تلمبه اى براى اب دادن باغ

garden galss : مردنگى براى پوشاندن گياه

garden party : بساط تفريح درباغ ،گاردن پارتى

garden plot : باغچه ،جاليز،بستان

garden stuff : حاصل باغ: سبزى وميوه

gardener : باغبان

gardenesque : باغ وحش

gardenia : (گ.ش ).روناسيان ،ياسمن

gardening : سبزيکاري , باغباني

gardens : بساتين , رياض

garderobe : اشکاف لباس ،خوابگاه

gardner : باغدار

gardyloo : پرهيزاب ،پرهيز

garfish : = gar

gargalesthesis : روانشناسى : حس غلغلک

gargantua : غول پيکر , عظيم الجثه

gargantuan : غول پيکر , عظيم الجثه

gargarism : گلو شويى ،غرغره کردن

garget : اماس پستان( درگاووميش) ،پستان درد،پستانک

gargle : غرغره , غرغره کردن

gargoyle : ناودانى که از ديوار پيشامدگى پيدا ميکند و بيشتر انرا بصورت سر و تن انسان ياجانورى در مى اورند،راه اب ،هر نوع تصوير عجيب

garish : شعله ور

garishly : بطور زننده ،با زرق و برق

garishness : زرق و برق ،زنندگى

garland : گلبند زدن , گلبند

garlic : سير

garlic oil : شيمى : روغن سير

garlic salt : سير نمک ،سير و نمک

garlicky : مربوط به سير،سيرى

garment : ملبوس , ثوب , جامه , سدره

garments : البسه

garner : انبار غله ،انبار کردن ،انباشتن ،درويدن

garnet : نار سنگ ،لعل ،حجر سيلان ،نوعى لولا يا مفصل

garnet paper : صفحه لعل تراش ،کاغذ سنباده لعل

garnetiferous : (مع ).لعل دار،داراى لعل ،موجد لعل ،لولا دار

garnierite : (مع ).سنگ نيکل ،معدن نيکل

garnisher : اراينده ،تامين کننده خواسته يامدعابه

garnishment : تامين مدعابه

garniture : مخلفات

garotte : شريان بند , اسباب آدمخفهکني

garpike : =gar)fish(

garret : برج ديده بانى ،اطاق زير شيروانى

garreteer : کسيکه دراطاق زيرشيروانى زندگانى ميکند،نويسنده بى نوا

garriage and paie : درشکه دواسبه

garrison : ساخلو , پادگان مجزا , پادگان

garrison finish : ورزش : پيروزى غيرمنتظره

garrison flag : علوم نظامى : پرچم پادگانى

garrison house : ساخلو مستقل

garrison state : ايالت نظامى

garron : يکجور اسب کوچک اسکاتلندى و ايرلندى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

"روش های سریع، ایمن و قابل اعتماد بمنظور برقراری ارتباط با دفاتر و نمایندگی در اقصی نقاط یک کشور و یا در سطح دنیا"
مروری بر سیستم عامل های WIN NT و XINU و MINIX و UNIX
آشنایی با مبانی اینترنت
سخت افزار کامپیوتر
جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی
نکته حلقه باز در محیط های واقعی برای پو
بررسی چالش های برنامه درسی دروس حقوقی مقطع رشته انتظامی دانشگاه علوم انتظامی
فایل اکسل داده های آماری شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران از سال80 الی 89 (ویژه انجام پایان نامه و تحقیقات)
فایل اکسل داده های آماری متغیرهای حسابداری و مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 88 الی 93
فایل اکسل داده های ضریب بتا شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 89 الی 93
فایل اکسل داده های نسبت کیو (Q)توبین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 89 الی 93
فایل اکسل داده های بازار آتی بورس اوراق بهادار تهران از سال 93 الی تیر 95
فایل اکسل داده های بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی تیر 95
فایل اکسل داده های شاخص آزاد شناور بورس اوراق بهادار تهران از سال 88 الی تیر 95
فایل اکسل داده های شاخص 30 شرکت بزرگ بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 89 الی تیرماه 95
فایل اکسل داده های شاخص 50 شرکت فعالتر بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی تیرماه 95
فایل اکسل داده های شاخص بازار اول شرکتهای موجود در بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی تیرماه 95
جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران
فایل اکسل داده های شاخص بازار دوم شرکتهای موجود در بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی تیرماه 95