لغات مشابه
gang milling cutter : علوم مهندسى : دستگاه فرز گروهى

gang tackle : ورزش : با چند بازيگر حريف را فرود اوردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: