لغات مشابه
gangliated : روانشناسى : گره دار

gangliform : مانندغده عصب ،عقده اى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: