لغات مشابه
gasifiable : علوم مهندسى : قابل تبخير

gasket : درزبند , واشر , واشر چرمي , بادبان بند , شراع بند

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: