لغات مشابه
gasket : درزبند , واشر , واشر چرمي , بادبان بند , شراع بند

gaskin : ران عقب اسب ،(م.م ).شلوار،زير جامه ،جوراب ،(م.کgasket ).

gaslight : شعله گاز , گاز سوز , چراق گاز

gasmeter : عمران : کنتور گاز

gasogene : ماده اى که براى ساختن اب گاز دار بکار ميرود

gasoline : بنزين , گازولين

gasoline barrel : علوم مهندسى : بشکه بنزين

gasoline can : علوم مهندسى : قوطى بنزين

gasoline consumption : علوم مهندسى : مصرف بنزين

gasoline driven : علوم مهندسى : محرکه بنزينى

gasoline electric : الکترونيک : دستگاه بنزينى - برقى

gasolinic : وابسته به بنزين

gasometer : گازانبار , گاز سنج , کنتور گاز

gasp : نفس بريده

gasper : نفس زننده ،سيگارت ارزان

gaspingly : نفس زنان ،ارزوکنان

gasrtal : شکمي

gasser : گاز دار،پرسردو صدا،مضحک

gasses : گاز معده

gassing : الکترونيک : گاززدگى

gassy : گاز دار،پر باد و بروت ،پرهارت و هورت

gassy tube : الکترونيک : لامپ نرم

gast : )scare(ترساندن ،وحشت ،جانور بدون اولاد

gasteropod : شکم پاور،حيوانات ناعمه ،خانواده راب ياحلزون

gastight : عايق گاز

gastraea : )gastrula()gastrea(رويان کيسه اى شکل ابتدايى که از دو قشر سلول تشکيل يافته

gastralgia : دلدرد،دردعصبى درمعده

gastrea : )gastrula()gastraea(رويان کيسه اى شکل ابتدايى که از دو قشر سلول تشکيل يافته

gastrectomy : (جراحى )عمل برداشتن تمام يا قسمتى از معده

gastric : معدي

gastric fever : تب معده اى ياروده اى ،حماى معده ،حصبه

gastric juice : عصير معده

gastric ulcer : (طب )زخم معده

gastriloquy : تکلم بطنى

gastrin : هورمونى که موجب ترشح شيره معده ميگردد

gastritis : (طب )اماس معده ،التهاب معده ،ورم معده

gastro colic : وابسته بمعده وقولون

gastro enteric : وابسته به معده وروده ،معدى امعائى

gastro enteritis : اماس معده وروده

gastro hepatic : معدى ،کبدى

gastro intestinal : وابسته بمعده وروده ،معدى امعائى

gastroenterologist : متخصص بيماريهاى معده و روده

gastroenterology : مطالعه معده و روزده و بيماريهاى ان

gastrogenic : )gastrogenous(داراى منشاء معدى ،معدى

gastrogenous : )gastrogenic(داراى منشاء معدى ،معدى

gastrolith : سنگ معده

gastrologist : صاحب سر رشته درپختن وخوردن

gastrology : علم طبخ

gastronome : ، )EPICUREخوراک شناس ،خوش خوراک ،علاقمند بغذاى خوب ،سليقه در غذا

gastronomer : شکم پرست

gastronomic : وابسته به غذا و پخت وپز

gastronomic(al) : مربوط به علم خوردن

gastronomical : وابسته بعلم خوب خوردن

gastronomically : موافق علم خوب خوردن

gastronomist : متخصص غذاى لذيذ،ويژه گر خوراک

gastronomy : علم اغذيه لذيذه ،خوش گذرانى ،پر خورى

gastropod : شکم پا

gastropodous : شکم پاور

gastroptosis : پايين افتادن معده ،سقوط معده

gastroscope : معده بين

gastroscopic : وابسته بمعده بينى

gastroscopy : معاينه معده

gastrotomy : روانشناسى : شکم پاره کردن

gastrovascular : (ج.ش ).داراى فعاليت در معده ورگها

gastrula : شکمک

gastrulate : بشکل گاسرتولا در امدن ،بشکل گاسترولا دراوردن

gasworks : کارخانه گاز

gatb (general aptitude test battery) : روانشناسى : مجموعه ازمون استعداد عمومى

gatch plasterer : سفيد کار

gatch plastering : سفيد کاري

gate : دروازه , باب

gate chamber wall : عمران : جايگاه حرکت دريچه

gate electrode : الکترود دريچه اى

gate hanger : عمران : التى که دريچه سد را باز نگه ميدارد

gate leaf : عمران : بدنه دريچه سد

gate operating deck (am) : معمارى : سکوى مانور دريچه ها

gate transition : عمران : شير فلکه تبديل

gate tube : لامپ دريچه اى

gate vessel : علوم نظامى : شناور درب حوض تعميرات ناو

gate crasher : مهمان ناخوانده درمجلس رقص ومانندان

gate keeper : دروازه بان

gate meeting : انجمنى که بادادن وروديه بدان درايند

gate post : تيرچارچوب دروازه ،باهويابازوى در( وازه)

gateage : (استعمال ) دريچه يابندبراى جلوگيرى ازاب ،مساحت دهانه هاى يک سد

gated automatic gain control : الکترونيک : تنظيم بهره با کليد خودکار

gated beam tube : الکترونيک : لامپ پنج قطبى با شيب ثابت

gatefold : نقشه تاشده در ميان کتاب

gatehouse : اطاق دروازه بان ،اطاق يازندان بالاى دروازه

gatepost : بازوي در

gates opening indicator : عمران : شاخص باز شدن دريچه ها

gateway : مدخل

gather : اجتماع کردن , مجتمع شدن , گرد آمدن , باهم جمعشده , جمعآوري کردن , جمع کردن , جمع شدن , تدوين کردن , جمع آوري کردن , بر چيدن , انجمن کردن

gather headway : علوم دريايى : شروع به جلو رفتن

gather sternway : علوم دريايى : شروع به عقب رفتن

gather together : غند کردن

gather writer : کامپيوتر : تمرکز اطلاعات در داخل يک رکورد فيزيکى

gathered : مجتمع , اندوخته

gatherer : گرد آورنده

gathering : مجامع , اجماع , مجلس , گردهمايي , گردآوري , همايش , تجمع , جمع آوري

gathering pit : معمارى : گودال جمع اورى فاضلاب

gathers : چين ،ليف ،ليفه

gating : الکترونيک : قطع متناوب

gating circuit : کامپيوتر : مدارى که مشابه با يک کليد انتخاب شده عمل مى کند

gauaaian distribution : شيمى : توزيع گوسى

gauche : خام دست ،چپ دست ،ناشى ،کج ،مايل

gauche form : شيمى : شکل کج

gaucherie : خام دستى ،ناشى گرى

gaud : trinket(، )ornamentزيور الات ،کلاه بردارى ،نمايش پر سر وصدا و تو خالى

gaudery : خرده ريزها،چيزهاى کم بها،پيرايه هاى زيادى

gaudily : از روى خودنمائى ،با زرق و،برق

gaudiness : زرق و برق ،خودنمائى ،جلوه فروشى ،لوسى

gaudy : نمايش دار

gaudyday : روزمهمانى دانشکده ،روزشادى

gauffer : )=goffer(چين دار يا مچاله کردن

gauge : اندازهگير

gauge glass : علوم نظامى : درجه اب

gauge pressure : ورزش : فشار در عمق معين برحسب فشارسنج

gauge railway : عمران : فاصله استاندارد دو ريل موازى راه اهن

gauge cock : (درديگ بخار )اندازه نما

gauger : پيماينده ،اندازه گير،کسيکه گنجايش چليک وغيره رامعين ميکند

gauging sheet : معمارى : ورق اندازه گيرى

gauging station : عمران : ايستگاه اندازه گيرى سرعت و عمق اب در کانال يا رودخانه

gauging rod : ميل سنجش) ميلى است که مامور رسومات براى اندازه گرفتن عمق نوشاب

gaul : اهل کشور باستانى گل ،فرانسوى

gaulish : اهل گال ،زبان گال

gault : )galt(قشر ضخيمى از خاک رس ،با خاک رس پوشاندن

gaum : smear،= smudge

gaunt : زننده ساختن

gauntlet : دستکش بلند،دستکش اهنى ،دعوت بمبارزه

gauntly : بطور لاغر،با قيافه بد

gauntness : لاغرى

gauntry : جاى چليک ،زيربشکه اى

gaur : gore(،( )gourج.ش ).گاو وحشى هندى

gauss : گوس

gaussian distribution : عمران : توزيع نرمال

gauze : تنزيب , مه خفيف , گاز , گازپانسمان

gauze brush : الکترونيک : زغال تورى شکل

gauziness : نازکى ،شباهت به گارس ياتنزيب ،خاصيت گارسى

gauzy : گارسى ،گارمانند،نازک وسوراخ سوراخ ،لطيف

gave : قسمت سوم فعلgive

gavel : باج ،خراج ،ربا،بهره غير مجاز،چکش چوبى حراج کنندگان ياروساى انجمن ها،چکش حراجى

gavelkind : تقسيم مال کسى که بى وصيت مرده بطور برابر ميان پسرانش

gavelock : نيزه ،زوبين ،اهرم اهنى ،ديلم

gavernor shaft : علوم مهندسى : محور رگولاتور

gavernor valve : علوم مهندسى : سوپاپ يا دريچه تنظيم کننده

gavial : نهنگ هندى ،غاريال

gavot : نوعى رقص نسبته تند

gavote : تندر قصيدن

gavotte : )gavote(نوعى رقص سريع فرانسوى ،موسيقى اين رقص ،تند رقصيدن ،باسبک فوق رقصيدن

gawk : احمقانه نگاه کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری