لغات مشابه
gaslight : شعله گاز , گاز سوز , چراق گاز

gasmeter : عمران : کنتور گاز

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: