لغات مشابه
generalized seizure : روانشناسى : حمله صرعى فراگير

generally : عموما , بطور اعم , معمولا , روي هم رفته

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: