لغات مشابه
generator loss : الکترونيک : اتلاف مولد

generator output : الکترونيک : قدرت مولد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: