لغات مشابه
generator terminal : علوم مهندسى : ترمينالهاى ژنراتور

generator winding : علوم مهندسى : سيم پيچى ژنراتور

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: