لغات مشابه
generically : جنسا"،بطور جامع

generosities : کرامات

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: