لغات مشابه
Genes : ژن

genesis : تکوين , طرز تشکيل

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: