لغات مشابه
genetics : علم پيدايش , نسل شناسي , ژنتيک

Geneva : ژنو

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: