لغات مشابه
genially : با خوش قلبى ،از روى خوش ،مشربى

geniculate : )geniculated(داراى زانويى ،خم شده ،خميده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: