لغات مشابه
genital phase : روانشناسى : مرحله تناسلى

genital zone : روانشناسى : ناحيه تناسلى

genitalic : مربوط به الت تناسلى

genitive : حالت اضافه ،حالت مالکيت ،حالت مضاف اليه ،ملکى مضاف اليهى

genito urinary : تناسلى وبولى ،تناسلى بولى

genitor : پدريامادر،پدرومادر،والدين ،سرچشمه ،مايه ،اصل

genitourinary : وابسته به دستگاه ادارى تناسلى ،جهاز تناسلى وادرارى

geniture : )nativity(تولد

genius : ژني , نبوغ , نابغه

genoa : ورزش : بادبان عريض براى مسابقه

genoa cake : کلوچه بادامى ،نان بادامى

genocidal : مربوط به قتل عام

genocide : نسل کشي , قتل عام

genoese : ژنويى ،اهل ژنودرايتاليا

genomotives : روانشناسى : انگيزه هاى ارثى

genral election : انتخابات عمومى براى مجلس

genre : نوع ،قسم ،جور،طبقه ،دسته ،راسته ،جنس ،طرز،طريقه

gens : (در روم و يونان قديم )خانواده ،تيره ،خاندان ،طايفه ،قبيله ،دسته

gent : fellow(، )manاقا

genteel : اقا منش ،اصيل ،نجيب ،تربيت شده

genteelly : بطوراقامنش ،نجيب وار

genteelness : تربيت ،اصالت ،ادب

genteely : مودبانه ،از روى تربيت

gentelmen : حضرات

gentian : (گ.ش ).جنتياناى زرد،کوشاد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 499 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 499 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/0c997269c452df1165e29983d5be4f9ee501abc8', 'contents' => 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"Ek29ZSuvxkKtqW9dnGdUtby8OIdhiVwh9iFj52FP";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:14:"genital organs";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:72:"الات تناسلى( بيرونى) ،جهازتناسلى( خارجى)";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:33:"http://zooya.ir/?w=genital-organs";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537862013;s:1:"c";i:1537862013;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/0c997269c452df1165e29983d5be4f9ee501abc8', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"Ek29ZSuvxkKtqW9dnGdUtby8OIdhiVwh9iFj52FP";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:14:"genital organs";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:72:"الات تناسلى( بيرونى) ،جهازتناسلى( خارجى)";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:33:"http://zooya.ir/?w=genital-organs";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537862013;s:1:"c";i:1537862013;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/0c997269c452df1165e29983d5be4f9ee501abc8', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"Ek29ZSuvxkKtqW9dnGdUtby8OIdhiVwh9iFj52FP";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:14:"genital organs";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:72:"الات تناسلى( بيرونى) ،جهازتناسلى( خارجى)";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:33:"http://zooya.ir/?w=genital-organs";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537862013;s:1:"c";i:1537862013;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('0c997269c452df1165e29983d5be4f9ee501abc8', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"Ek29ZSuvxkKtqW9dnGdUtby8OIdhiVwh9iFj52FP";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:14:"genital organs";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:72:"الات تناسلى( بيرونى) ،جهازتناسلى( خارجى)";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:33:"http://zooya.ir/?w=genital-organs";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537862013;s:1:"c";i:1537862013;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 262
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 155
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58