لغات مشابه
gentilism : غيرکليمى بودن ،کافرى ،بت پرستى

gentilitial : قومى ،طايفه اى ،تيره اى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: