لغات مشابه
gentry : مردمان محترم و با تربيت ،اصالت ،تربيت ،ادب

genual : زانويى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: