لغات مشابه
geometrician : هندسه دان

geometrid : (ج.ش ).خانواده پروانه يا بندهاى باريک بدن ،پروانه هاى هندسى

geometrize : از روى قواعد هندسى کار کردن ،با قواعد هندسى درست کردن

geometry : هندسه

geomorphic : شبيه بزمين

geomorphology : علمى که درباره برجستگى هاى سطح زمين وعلل پيدايش انها بحث ميکند

geong geuk : ورزش : حمله تکواندو

geong gyuk : ورزش : نقاط حمله و دفاع کننده تکواندو

geophagism : خاک خورى ،گل خورى

geophagist : خاک خور،گل خور

geophagy : گل خوري , زمينخواري

geophysical : ژئوفيزيکي

geophysical prospecting : معمارى : کاوش ژئوفيزيکى

geophysical survey : عمران : مطالعه خواص فيزيکى زمين

geophysical test : معمارى : ازمون ژئوفيزيک

geophysicist : متخصص ژئوفيزيک

geophysics : ژئوفيزيک

geophyte : (گ.ش ).گياه خاکى

geopolitic : قانون ـ فقه : علمى که روابط بين موقعيت جغرافيايى سرزمينها را با پيدايش و نابودى قدرتهاى بزرگ و امپراطوريها مطالعه مى کند

geopolitical : وابسته به جغرافياى سياسى

geopolitics : مطالعه نفوذ عوامل فيزيکى(چون جغرافيا و علم اقتصاد و امار )درمشى سياسى و سياست خارجى کشور

geoponic : فلاحتى ،زراعتى ،مربوط به کشاورزى ياکشتکارى

georama : جهان نماى پوک

georef grid : علوم نظامى : مختصات جغرافيايى جهانى

George : جورج , جرج

George Bush : جرج بوش

George Foreman : جورج فورمن

George W. Bush : جرج دبليو بوش

georgette : ژرژت ،جرجت( نوعى پارچه حرير و ابريشمى)

Georgia : گرجستان

georgia pine : =longleaf

Georgian : گرجي , گرجستاني

georgic : وابسته به کشاورزى ،ترانه روستايى

georgina : گل کوکب

georgium sidus : اورانوس ،ستاره جرج

geoscience : علوم مربوط به زمين شناسى

geostrategy : لشکر کشي

geostrophic : (هواشناسى)وابسته به نيروى انحناءوپيچيدگى يا انقباضى که دراثرگردش زمين ايجادميشود

geosyncline : معمارى : ناوزمين

geotectonic : مربوط به مبحث ساختمان و تشکيلات صخره هاى پوسته زمين

geothermal : )geothermic(وابسته به حرارت مرکزى زمين

geothermic : )geothermal(وابسته به حرارت مرکزى زمين

geotropism : الکتروتروپيسم

Gephard : گپارد

ger old : کهنه شدن

gerade : شيمى : زوج

geraniol : (ش ).گرانيول ،الکل اشباع شده مايع و معطر

geranium : گل شمعداني

Gerard Pappa : جرارد پاپا

gerardia : (گ.ش ).جنس علف بواسير يا خنازير

gerbera : (گ.ش ).گياهان سر بره و کلب جهنم

gerbil : ( )gerbille(ج.ش ).موش صحرايى ،موش بيابانى ،يربوع

gerbille : ( )gerbile(ج.ش ).موش صحرايى ،موش بيابانى ،يربوع

gerent : ادارهکننده

gerfalcon : =gyrfalcon

geriatric : مربوط به پيرى

geriatrician : پير پزشک

geriatrics : پيرپزشکي , امراض پيري

geriatrist : )geriatrician(متخصص( ويژه گر )امراض دوران پيرى

germ : جرثومه , ميکرب

germ cell : سلول تخم

germ layer : يکى از طبقات سلول ابتدايى جنين پس از تکميل مرحله گاسترولا

germ plasm : قسمت قابل توارث نطفه

germain : وابسته نزديک , عمو زاده

German : آلماني , وابسته نزديک , عمو زاده

german giant swing : ورزش : افتاب شکسته

German measles : سرخجه آلماني

german shepherd : (ج.ش ).سگ پليس ،سگ راهنما،سگ گرگ

german silver : الکترونيک : ورشو

german tinder : قو

germander : (گ.ش ).کماذريوس ،سيزاب

Germanic : ژرمني , وابستهبهآلمان , توتونيک , آلماني

germanism : طرفدارى از المان ،المان گرايى ،اصطلاحات ويژه زبان المانى

germanist : دانشمند فرهنگ و زبان المانى

germanity : صفات ويژه المانى

germanization : المانى شدن

germanize : آلماني ماب کردن

germanomania : جنون المان مابى

germanophil : المان دوست

germanophobe : بيزارازالمان( والمانى)،متنفرازالمان( والمانى)

germanophobia : بيزارى ازالمان( والمانى)،تنفرازالمان و( المانى)

Germany : آلمان

germen : تخم ،نطفه ،مايه ،اصل

germicidal : وابسته به ميکرب کشى

germicide : نطفهکش , ضد باکتري , ميکرب کش

germiculture : پرورش ميکروب

germin : جوانه زدن ،اغازروييدن کردن ،سبزشدن

germinal : نطفهاي

germinal area : قسمتى از پلاستودرم که جنين اصلى مهره داران را تشکيل ميدهد

germinal period : روانشناسى : دوره نوجنينى

germinant : جوانه زننده , سبز شونده

germinate : تنديدن

germination : جوانه زني , جوانه زايي

germinative : وابسته به رويش تخم

germplasm bank : زيست شناسى : بانک گونه ها

germtheory : فرض اينکه ميکروب وسيله واگيره ناخوشى است

gerontic : وابسته به پيرى ،پيرانه ،داراى ضعف پيرى

gerontocracy : حکومت سالخوردگان

gerontocrasy : حکومت پيران

gerontological : وابسته بامراض پيرى

gerontologist : متخصص امراض پيرى

gerontomorphosis : پير نژادى ،پير شدگى نژاد

gerontophilia : روانشناسى : پيرخواهى

gerotor pump : علوم هوايى : پمپ ژيرتور

gerrymander : تقسيم حوزه هاى انتخاباتى و غيره بطور غير عادلانه ،بطور غير عادلانه تقسيم کردن

gerstmann syndrome : روانشناسى : نشانگان گرستمان

gert : کامپيوتر : graphical evaluation & review techniqueروشى براى فرموله کردن و ارزيابى سيستمها با استفاده از يک مشى شبکه اى

gerund : (د).اسمى که از اضافه کردن )ing( باخرفعل بدست ميايد،اسم مصدر،اسم فعل

gerundial : داراى شکل مصدرفعلى يا اسم مصدر

gesell developmental schedules : روانشناسى : مقياسهاى رشد گزل

gesso : زاموسقه

gest : کار نمايان , هم صحبت

gestalt therapy : روانشناسى : گشتالت درمانى

gestaltqualitat : روانشناسى : کيفيت گشتالتى

gestapo : (درالمان نازى )گشتاپو،سازمان پليس مخفى

gestate : در شکم داشتن ،ابستن بودن ،حمل کردن

gestatoraial chair : کرسى حامل پاپ

gestatorial : برنده پاپ ،حامل پاپ

geste : کار نمايان , هم صحبت

gestic : وابسته بحرکت بدنى ،رقصى ،مربوط برقص

gesticulant : اشاره کننده وحرکت کننده( درگفتار)

gesticulate : با سر و دست اشاره کردن ،ضمن صحبت اشارات سر و دست بکار بردن ،باژست فهماندن

gesticulation : اشاره با سر و دست

gesticulative : وابسته به اشاره با سرو دست

gesticulator : اشاره کننده با سر و دست

gesticulatory : متضمن اشارات وحرکات بادست وسر

gestion : اداره کردن

gestural : متضمن حرکات واشارات

gestural postural language : روانشناسى : زبان اطوارى

gesture : ژست , ادا , اداء

gestures : روانشناسى : حرکات بيانگر

get : به چنگ آوردن , گرفتن , کسب کردن , درمورد جانوران , اخذ

get a licence number : نمره کردن

get a long with you : بروپى کارت

get a move on : بجنب ،زودباش ،بشتاب

get a response : پاسخ گفتن

get accepted : مورد قبول واقع شدن

get across : حالى کردن ،فهماندن

get ahead : پيش افتادن

get along : گذران کردن ،بسر بردن

get angry : عصباني شدن , غضب کردن , غيظ کردن , تغير کردن

get away : رد شو , چخ

get back : دوباره بدست اوردن

get by : مخفيانه پيشروي کردن

get caught : گير افتادن

get change : پول خرد کردن

get credit : اعتبار يافتن

get demurrage : حق باراندازي گرفتن

get difficult : دشوار شدن

get discouraged : دلمرده شدن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1