لغات مشابه
geometrician : هندسه دان

geometrid : (ج.ش ).خانواده پروانه يا بندهاى باريک بدن ،پروانه هاى هندسى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: