لغات مشابه
germanomania : جنون المان مابى

germanophil : المان دوست

germanophobe : بيزارازالمان( والمانى)،متنفرازالمان( والمانى)

germanophobia : بيزارى ازالمان( والمانى)،تنفرازالمان و( المانى)

Germany : آلمان

germen : تخم ،نطفه ،مايه ،اصل

germicidal : وابسته به ميکرب کشى

germicide : نطفهکش , ضد باکتري , ميکرب کش

germiculture : پرورش ميکروب

germin : جوانه زدن ،اغازروييدن کردن ،سبزشدن

germinal : نطفهاي

germinal area : قسمتى از پلاستودرم که جنين اصلى مهره داران را تشکيل ميدهد

germinal period : روانشناسى : دوره نوجنينى

germinant : جوانه زننده , سبز شونده

germinate : تنديدن

germination : جوانه زني , جوانه زايي

germinative : وابسته به رويش تخم

germplasm bank : زيست شناسى : بانک گونه ها

germtheory : فرض اينکه ميکروب وسيله واگيره ناخوشى است

gerontic : وابسته به پيرى ،پيرانه ،داراى ضعف پيرى

gerontocracy : حکومت سالخوردگان

gerontocrasy : حکومت پيران

gerontological : وابسته بامراض پيرى

gerontologist : متخصص امراض پيرى

gerontomorphosis : پير نژادى ،پير شدگى نژاد

gerontophilia : روانشناسى : پيرخواهى

gerotor pump : علوم هوايى : پمپ ژيرتور

gerrymander : تقسيم حوزه هاى انتخاباتى و غيره بطور غير عادلانه ،بطور غير عادلانه تقسيم کردن

gerstmann syndrome : روانشناسى : نشانگان گرستمان

gert : کامپيوتر : graphical evaluation & review techniqueروشى براى فرموله کردن و ارزيابى سيستمها با استفاده از يک مشى شبکه اى

gerund : (د).اسمى که از اضافه کردن )ing( باخرفعل بدست ميايد،اسم مصدر،اسم فعل

gerundial : داراى شکل مصدرفعلى يا اسم مصدر

gesell developmental schedules : روانشناسى : مقياسهاى رشد گزل

gesso : زاموسقه

gest : کار نمايان , هم صحبت

gestalt therapy : روانشناسى : گشتالت درمانى

gestaltqualitat : روانشناسى : کيفيت گشتالتى

gestapo : (درالمان نازى )گشتاپو،سازمان پليس مخفى

gestate : در شکم داشتن ،ابستن بودن ،حمل کردن

gestatoraial chair : کرسى حامل پاپ

gestatorial : برنده پاپ ،حامل پاپ

geste : کار نمايان , هم صحبت

gestic : وابسته بحرکت بدنى ،رقصى ،مربوط برقص

gesticulant : اشاره کننده وحرکت کننده( درگفتار)

gesticulate : با سر و دست اشاره کردن ،ضمن صحبت اشارات سر و دست بکار بردن ،باژست فهماندن

gesticulation : اشاره با سر و دست

gesticulative : وابسته به اشاره با سرو دست

gesticulator : اشاره کننده با سر و دست

gesticulatory : متضمن اشارات وحرکات بادست وسر

gestion : اداره کردن

gestural : متضمن حرکات واشارات

gestural postural language : روانشناسى : زبان اطوارى

gesture : ژست , ادا , اداء

gestures : روانشناسى : حرکات بيانگر

get : به چنگ آوردن , گرفتن , کسب کردن , درمورد جانوران , اخذ

get a licence number : نمره کردن

get a long with you : بروپى کارت

get a move on : بجنب ،زودباش ،بشتاب

get a response : پاسخ گفتن

get accepted : مورد قبول واقع شدن

get across : حالى کردن ،فهماندن

get ahead : پيش افتادن

get along : گذران کردن ،بسر بردن

get angry : عصباني شدن , غضب کردن , غيظ کردن , تغير کردن

get away : رد شو , چخ

get back : دوباره بدست اوردن

get by : مخفيانه پيشروي کردن

get caught : گير افتادن

get change : پول خرد کردن

get credit : اعتبار يافتن

get demurrage : حق باراندازي گرفتن

get difficult : دشوار شدن

get discouraged : دلمرده شدن

get disturbed : مضطرب شدن

get dizzy : دبنگ شدن

get done with : به پايان رساندن

get down : پياده شدن

get down to work : بکار پرداختن

get drunk : مسبوق شدن , مست کردن

get equipped : مجهز شدن

get fed up with : بيزارشدن

get hired : اجير شدن , مزدور شدن

get hold of : گير اوردن

get homesick : دلتنگ شدن

get hot : داغ شدن

get hungry : گرسنه شدن

get ill : مرض گرفتن

get in : جمع اورى کردن ،وصول کردن ،سوار شدن ،انتخاب شدن ،وارد شدن

get in contact : تماس پيدا کردن

get in the car : سوار ماشين شدن

get interrogate : بازجويي شدن

get into a row : مورد سرزنش واقع شدن ،توى دردسر افتادن

get involved : گردن گير شدن , درگير شدن , در گير شدن

get lengthily : به درازا کشيدن

get lost : گمشو , گم شدن

get marriage : قانون ـ فقه : عروسى کردن

get off : پياده شدن

get off to sleep : خواب رفتن ،خواب کردن ،خواباندن

get on : سوار شدن

get out : برومرتيکه

get out of here : برومرتيکه

get permission : اجازه گرفتن , رخصت گرفتن

get pledge : التزام گرفتن

get pregnant : حامله شدن

get quite : سکوت کردن

get ready : ازار بستن

get reward : پاداش گرفتن

get rid of : دست بسر کردن , دک کردن , از سر راه برداشتن

get round : از سر خود وا کردن ،پيش دستى کردن بر،قلق( کسى را )بدست اوردن

get sad : دلتنگ شدن

get settled : اسکان کردن

get shattered : داغان شدن

get shot : تير خوردن

get sick : مريض شدن

get stuck : گير کردن

get table : بدست اوردنى ،دست يافتنى

get the axe : ورزش : ناپديد شدن موج سوار زير اب با شکستن موج

get the push : تيپا خوردن ،بيرون رفتن

get the start of : سبقت جستن بر

get the wind up : ترسيدن

get through : 1- تمام کردن، خاتمه یافتن، به پایان رسیدن 2- دوام آوردن، باقی ماندن 3- ارتباط برقرار کردن، تفهیم کردن

get through with : فارق شدن از

get tired : خسته شدن

get tired of : بيزارشدن

get to work : دست بکار شدن

get together : گردهم آمدن , دورهم جمع شدن

get trained : آموزش ديدن

get translated : ترجمه شدن

get up : پا شدن , ور خاستن

get upset : دلخور شدن , دلگير شدن

get used to : انس گرفتن , خو گرفتن , عادت کردن

get wet : نم کشيدن

get wind of something : پى بچيزى بردن ،از چيزى بو بردن

get you gone : دورشو،گم شو

get at able : بدست اوردنى ،يافتنى ،پيداکردنى ،قابل حصول

get up : طرز،ترکيب ،شکل

getatable : )accessible(قابل دسترس ،توفيق يافتنى

getaway : دورشو , جان بدر بردن

getting : اکتساب

getting ahead : جلو افتادن , جلو زدن

getting high : تخدير

geuk gei : ورزش : خوددارى کردن

geum : ( )avens(گ.ش ).بيخ شب بو

geusis : روانشناسى : چشايى

gew gaw : بازيچه ،اشياء قشنگ بى مصرف

gewgaw : بازيچه ،چيز قشنگ بى مصرف ،چيز جزئى ،چيز ناقابل

geyser : آب فشان , آبفشان

geyserite : آبفشانسنگ

gf : باباراس

ggrantie quarrier : خاراکن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1