معنی gig mill

gig mill
ماشين خوابدارکردن پارچه ،کارخانه اى که پارچه رادران خوابدارم
کلمات مشابه

gigacycle : گيگا چرخه

gigaheriz : گيگا هرتز

gigahertz : کامپيوتر : فرکانس يک بيليون دفعه در يک ثانيه

gigantesque : غول اسا،شايان ،غول يا شخص بسيار بلند

gigantic : غول پيکر , غولپيکر

gigas : (گ.ش ).داراى ساقه ضخيم تر،رويش بلند تر،برگهاى ضخيم تر و تيره تر

gigging : علوم مهندسى : پره دار

giggle : ول خنديدن , هر هر , نخودي خنديدن

giglet : دخترسبک که اماده( نخودى )خنديدن است ،زن هرزه

giglot : دخترسبک که اماده( نخودى ) خنديدن است ،زن هرزه

gigman : کسيکه درشکه تک اسبه دارد

gigolo : ژيگولو , ژيگوله , ژيگلو

gigot : ژيگو

gila monster : (ج.ش ).سوسمار قوى هيکل و بزرگ

Gilan : گيلکي , گيلان

gilbert : الکترونيک : گيلبرت

gild : مطلا کردن , مطلا کاري , طلايي کردن

gilded : مطلا

gilded youth : جوانان دولتمندکه بسبک روز زندگى ميکنند

gilder : طلا کار

معنی gig mill به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی