صفحه اصلی

gig mill
ماشين خوابدارکردن پارچه ،کارخانه اى که پارچه رادران خوابدارم
کلمات مشابه

gigacycle : گيگا چرخه

gigaheriz : گيگا هرتز

gigahertz : کامپيوتر : فرکانس يک بيليون دفعه در يک ثانيه

gigantesque : غول اسا،شايان ،غول يا شخص بسيار بلند

gigantic : غول پيکر , غولپيکر

معنی gig mill به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود آیین نامه ایمنی معادن
دانلود اتمسفر زمین
دانلود اثر گلخانه ای و گرم شدن زمین
دانلود اثر گلخانه ای