لغات مشابه
girder : شاهين ترازو , شاه تير

girder armature : الکترونيک : ارميچر تير اهنى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: