لغات مشابه
girlie : )girly(دختر،دختر وار،دخترانه ،غيربالغ ،خام و بچگانه

girlish : دختروار , دختر وار

girlishly : دخترانه ،دختروار

girlishness : حرکات يا حالات دخترانه

girls : بنات , صبايا

girls guides : پيشاهنگى دختران

girly : دخترانه , غير بالغ

girth : قطر شکم , ابعاد

gisarme : نوعى تبر جنگى ،تبر زين

Gissen : گيسن

gist : مطلب عمده , لب کلام , نکته مهم

Gisu : گيسو

Gita : گيتا

Giti : گيتي

gittern : سه تار،گيتار

giuoco pianissimo : ورزش : جوئوکو پيانيسيمو در جوئوکو پيانو شطرنج

giuoco piano : ورزش : جوئوکو پيانو در بازى شطرنج ايتاليايى

Giv : گيو

give : بذل کردن , عوض دادن , مبذول کردن , واگذار کردن , وا گذاردن , مرحمت کردن , مبذول داشتن , عطا کردن

give (away) weight : ورزش : حمل کردن وزن بيشتر از طرف اسب براى ايجاد تعادل در مسابقه

give a bribe to : قانون ـ فقه : رشوه دادن به

give a catch : ورزش : زدن ضربه اى که ممکن است بل گرفته شود

give a dictation : ديکته گفتن

give a lecture : کنفرانس دادن

give a lesson : متنبه کردن

give a person in charge : قانون ـ فقه : کسى را تحويل پليس دادن

give a prescription : نسخه دادن

give a prize : جايزه دادن

give a pull at : کشيدن

give a reception : مهماني دادن

give a reduction : قانون ـ فقه : تخفيف دادن

give a ring : زنگ زدن

give a rub to : پاک کردن ،خشک کردن

give a signal : علامت دادن

give advice : مصلحت دانستن , مصلحت ديدن

give alimony : نفقه دادن

give allowance : خرجي دادن

give alms : زکات دادن , تصدق کردن , تصدق دادن

give an appointment : وقت دادن

give an example : مثل زدن , مثال زدن

give an opportunity : مجال دادن

give an undertaking : قانون ـ فقه : التزام دادن

give and take : روانشناسى : داد و ستد

give as a pledge : قانون ـ فقه : گرو گذاشتن

give as collateral : وثيقه سپردن

give back : واپس دادن

give bail : قانون ـ فقه : کفيل کردن

give birth : زايمان , پس انداختن , وضع حمل کردن , وزع حمل کردن , زاد و ولد کردن , بدنيا آوردن , زادن , به دنيا آوردن , زائيدن

give birth to : زاييدن ،بوجود اوردن

give bith to : صاحب فرزند شدن

give charity : تصدق کردن , خيرات کردن , تصدق دادن

give collateral : وثيقه قرار دادن

give courage to : جرات دادن

give effect to : بمورد اجراء در آوردن

give gift : عيدي دادن

give good news : مژده دادن , مژده آوردن , بشارت دادن , مژده رساندن

give him my respects : احترامات( يادرود )مرا باو برسانيد

give identity : داراي ماهيت کردن

give in : تسليم شدن ،از پا درامدن

give in marriage : بزني دادن

give it a good wash : خوب انرا شستشو بدهيد،خوب انرا بشوييد

give it a rinse : انرا بشوييد يا اب بکشيد

give it a shake : انرا تکان دهيد

give it a twist : انرا پيچ بدهيد

give it a wipe : انراخشک کنيد

give it another f. : يک تاى ديگربزنيد

give it another screw : يک پيچ ديگربدهيد

give leave : مرخصي دادن

give my r. s to him : سلام مرابه او برسانيد

give oath : تحليف کردن

give off : بيرون دادن

give off moisture : نم پس دادن

give order : دستور دادن

give out : بيرون دادن ،پخش کردن ،توزيع کردن ،کسر امدن ،تمام شدن ،اعلان کردن

give over : واگذار کردن

give pension : مستمري دادن

give pleasure : مشعوف ساختن

give powers : قانون ـ فقه : به کسى وکالت دادن

give predominance : مسلط کردن

give preference : امتياز قائل شدن

give protection : امان بخشيدن

give reasons : اقامه دليل کردن

give rein : ورزش : ازاد گذاشتن دهنه اسب

give right : حق دادن

give shelter : ماوا دادن

give thanks : سپاسگزارى کردن

give the bell a ring : زنگ رابرنيد

give the lie to : دروغ در آوردن

give tongue : ورزش : عوعو کردن در پيدا کردن بوى شکار

give trouble : مکافات دادن

give two months notice : قانون ـ فقه : دو ماه پيشتر اخطار دادن

give up : دست برداشتن از , ول کردن , صرفنظر کردن , از پا افتادن

give up hope : نااميد

give visa : ويزا دادن

give way 2 : علوم دريايى : راه دادن

give your v to (or for)him : براى اوراى بدهيد

give and go : ورزش : يک - دو

giveaway : دست بدست دادن عروس و داماد،بخشيدن ،فاش کردن ،بذل

given : مبذول , داده , مفروض

given (over) to : قانون ـ فقه : معتاد به

given above : مزبور،بالاگفته شده ،سابق الذکر

given in : افزوده ،ضميمه شده

given name : = christian name

given property : قانون ـ فقه : عين موهوبه

given the fact that : از آنجا که , با توجه به اين که

given to : سپرده

giver : دهنده , واهب

givig : دهش ،بخشش

giving : منتج , واگذاري , دهش

giving evidence : قانون ـ فقه : اداء شهادت

giving possession : قانون ـ فقه : تمليک

giving up : ترک , انصراف

gizmo : gismo = gadget

gizzard : سنگدان

gl : مخفف( general issue امر).ملزومات ارتش ،تدارکات ارتش ،سرباز

glabella : برامدگى پيشانى ميان دو ابرو

glabrescent : (گ.ش ).گياهى که در جوانى کرکدار ودربلوغ بدون کرک وصاف ميشود،صاف و بيمو،طاس

glabrous : بيمو،صاف ،بدون کرک ،طاس

glace : شربت سرد

glacial : يخبندان

glacial drift : معمارى : مواد يخرفته

glacial epoch : عصريخ: عصرى که يخ بيشترنيم کره شمالى راپوشانده بوده است

glacial striae : معمارى : خشهاى يخچالى

glaciate : يخ بستن ،منجمد شدن ،منجمد کردن ،يخ زدن ،با برف يا يخ پوشاندن

glaciated : ازيخ پوشيده شده ،زيرتاثيرعمل يخ واقع شده

glacier : يخچال طبيعي

glacier mill : معمارى : تنوره يخچالى

glacier snout : معمارى : يخچال پوز

glaciology : يخبندان شناسي

glad : شادمان , شاد , خشنود

glad hand : درود گرم

glad tidings : مژده ،بشارت ،خبر خوش ،نويد

gladden : خوشحال کردن , شاد شدن

gladiate : شمشيرى ،شمشير مانند

gladiator : گلادياتور

gladiatorial : پهلوانانه ،قهرمانانه

gladiatorship : پهلوانى ،قهرمانى

gladiola : ()gladiolus(گ.ش ).زنبقى ها،سوسن ،زنبق ،گلايول

gladiole : سيف الغراب ،سوسن ،زنبق

gladiolus : سوسن ،زنبق

Gladious : سيف الغراب

gladly : بخشنودي

gladness : خشنودي

gladsome : خوشى اور،مسرور،شادمان

gladsomely : بطور سروراميز

gladsomeness : خوشى ،سروراميزى ،فرحناکى

gladstone : نوعى کيف سبک سفرى ،نوعى شراب ارزان

glaikit : giddy،foolish

glair : )glaire(سفيده تخم مرغ ،سفيده ،(لعاب و غيره )ماليدن به

glaire : )glair(سفيده تم مرغ ،سفيده ،(لعاب و غيره )ماليدن به

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

تحقیق کشور چین
تحقیق روستای هرانده
"تحقیق خلیج فارس, تنگه هرمز و جزایر سه گانه خط قرمز ملت ایران"
خلیج فارس در گذرگاه تاریخ
تحقیق روستای برسیان
تحقیق روستای دوز عنبه
شناسایی و تیپلوژی سازه های آسیب پذیر مناطق شهری و روستایی در برابر زلزله
تحقیق موقعیت جغرافیایی شهرستان نطنز
"طرح توجیهی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان چهار محال (شهرستان بروجن)"
تحقیق تاریخ استان فارس
تحقیق در مورد شهرستان کرج
مقاله درباره روش تحقیق
طراحی مصلا و مسجد به سبک ایرانی اسلامی
گذری بر مشق های پنهان در كاخ عالی قاپوی اصفهان
گوشه ای از تاریخ شكل گیری تهران قدیم
معرفی 16 استان کشور از نظر جغرافیایی
تحقیق معماری کشور مصر
داستان زیبای سرزمین رامشدگان اثر لوئیس لمور
تحقیق مقدمه ای بر اوضاع جغرافیایی شهر سلطانیه