لغات مشابه
giuoco pianissimo : ورزش : جوئوکو پيانيسيمو در جوئوکو پيانو شطرنج

giuoco piano : ورزش : جوئوکو پيانو در بازى شطرنج ايتاليايى

Giv : گيو

give : بذل کردن , عوض دادن , مبذول کردن , واگذار کردن , وا گذاردن , مرحمت کردن , مبذول داشتن , عطا کردن

give (away) weight : ورزش : حمل کردن وزن بيشتر از طرف اسب براى ايجاد تعادل در مسابقه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دانلود فایل های آموزشی
:: دانلود پاسخ تشریحی سؤالات (صحیح - غلط) آخر هر فصل کتاب اقتصاد خرد محسن نظری (با پاسخ کاملاً تشریحی)
:: دانلود 37 نمودار درختی نکات مهم کنکوری کتاب اقتصاد خرد دکتر محسن نظری
:: دانلود 333 نکته مهم خلاصه کتاب اقتصاد خرد (( دکتر محسن نظری ))
:: دانلود "708 نکته مهم خلاصه کتاب مدیریت بازاریابی 3 استاد ( روستا ، ونوس ، ابراهیمی )"
:: دانلود "130 نمودار درختی نکات مهم کنکوری کتاب مدیریت بازاریابی 3 استاد (( دکتر روستا ، ونوس و ابراهیمی ))"
:: دانلود 500 نکته مهم خلاصه کتاب مدیریت عمومی الوانی
:: دانلود 70 نمودار درختی نکات مهم کنکوری کتاب مدیریت عمومی الوانی
:: دانلود 100 نکته مهم کنکوری کتاب2000 تست اقتصاد خرد دکتر محسن نظری
:: دانلود کاملترین خلاصه کتاب اصول مدیریت دکتر علی رضائیان
:: دانلود "نکات مهم و کنکوری خلاصه کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی گری دسلر ، ترجمه دکتر علی پارسائیان و دکتر سید محمد اعرابی"
:: دانلود کاملترین خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی (( دکتر سید حسین ابطحی ))


آموزش انگلیسی در اینستاگرام آموزش انگلیسی در تلگرام


آموزش انگلیسی در اینستاگرام آموزش انگلیسی در تلگرام