لغات مشابه
give allowance : خرجي دادن

give alms : زکات دادن , تصدق کردن , تصدق دادن

give an appointment : وقت دادن

give an example : مثل زدن , مثال زدن

give an opportunity : مجال دادن

give an undertaking : قانون ـ فقه : التزام دادن

give and take : روانشناسى : داد و ستد

give as a pledge : قانون ـ فقه : گرو گذاشتن

give as collateral : وثيقه سپردن

give back : واپس دادن

give bail : قانون ـ فقه : کفيل کردن

give birth : زايمان , پس انداختن , وضع حمل کردن , وزع حمل کردن , زاد و ولد کردن , بدنيا آوردن , زادن , به دنيا آوردن , زائيدن

give birth to : زاييدن ،بوجود اوردن

give bith to : صاحب فرزند شدن

give charity : تصدق کردن , خيرات کردن , تصدق دادن

give collateral : وثيقه قرار دادن

give courage to : جرات دادن

give effect to : بمورد اجراء در آوردن

give gift : عيدي دادن

give good news : مژده دادن , مژده آوردن , بشارت دادن , مژده رساندن

give him my respects : احترامات( يادرود )مرا باو برسانيد

give identity : داراي ماهيت کردن

give in : تسليم شدن ،از پا درامدن

give in marriage : بزني دادن

give it a good wash : خوب انرا شستشو بدهيد،خوب انرا بشوييد

give it a rinse : انرا بشوييد يا اب بکشيد

give it a shake : انرا تکان دهيد

give it a twist : انرا پيچ بدهيد

give it a wipe : انراخشک کنيد

give it another f. : يک تاى ديگربزنيد

give it another screw : يک پيچ ديگربدهيد

give leave : مرخصي دادن

give my r. s to him : سلام مرابه او برسانيد

give oath : تحليف کردن

give off : بيرون دادن

give off moisture : نم پس دادن

give order : دستور دادن

give out : بيرون دادن ،پخش کردن ،توزيع کردن ،کسر امدن ،تمام شدن ،اعلان کردن

give over : واگذار کردن

give pension : مستمري دادن

give pleasure : مشعوف ساختن

give powers : قانون ـ فقه : به کسى وکالت دادن

give predominance : مسلط کردن

give preference : امتياز قائل شدن

give protection : امان بخشيدن

give reasons : اقامه دليل کردن

give rein : ورزش : ازاد گذاشتن دهنه اسب

give right : حق دادن

give shelter : ماوا دادن

give thanks : سپاسگزارى کردن

give the bell a ring : زنگ رابرنيد

give the lie to : دروغ در آوردن

give tongue : ورزش : عوعو کردن در پيدا کردن بوى شکار

give trouble : مکافات دادن

give two months notice : قانون ـ فقه : دو ماه پيشتر اخطار دادن

give up : دست برداشتن از , ول کردن , صرفنظر کردن , از پا افتادن

give up hope : نااميد

give visa : ويزا دادن

give way 2 : علوم دريايى : راه دادن

give your v to (or for)him : براى اوراى بدهيد

give and go : ورزش : يک - دو

giveaway : دست بدست دادن عروس و داماد،بخشيدن ،فاش کردن ،بذل

given : مبذول , داده , مفروض

given (over) to : قانون ـ فقه : معتاد به

given above : مزبور،بالاگفته شده ،سابق الذکر

given in : افزوده ،ضميمه شده

given name : = christian name

given property : قانون ـ فقه : عين موهوبه

given the fact that : از آنجا که , با توجه به اين که

given to : سپرده

giver : دهنده , واهب

givig : دهش ،بخشش

giving : منتج , واگذاري , دهش

giving evidence : قانون ـ فقه : اداء شهادت

giving possession : قانون ـ فقه : تمليک

giving up : ترک , انصراف

gizmo : gismo = gadget

gizzard : سنگدان

gl : مخفف( general issue امر).ملزومات ارتش ،تدارکات ارتش ،سرباز

glabella : برامدگى پيشانى ميان دو ابرو

glabrescent : (گ.ش ).گياهى که در جوانى کرکدار ودربلوغ بدون کرک وصاف ميشود،صاف و بيمو،طاس

glabrous : بيمو،صاف ،بدون کرک ،طاس

glace : شربت سرد

glacial : يخبندان

glacial drift : معمارى : مواد يخرفته

glacial epoch : عصريخ: عصرى که يخ بيشترنيم کره شمالى راپوشانده بوده است

glacial striae : معمارى : خشهاى يخچالى

glaciate : يخ بستن ،منجمد شدن ،منجمد کردن ،يخ زدن ،با برف يا يخ پوشاندن

glaciated : ازيخ پوشيده شده ،زيرتاثيرعمل يخ واقع شده

glacier : يخچال طبيعي

glacier mill : معمارى : تنوره يخچالى

glacier snout : معمارى : يخچال پوز

glaciology : يخبندان شناسي

glad : شادمان , شاد , خشنود

glad hand : درود گرم

glad tidings : مژده ،بشارت ،خبر خوش ،نويد

gladden : خوشحال کردن , شاد شدن

gladiate : شمشيرى ،شمشير مانند

gladiator : گلادياتور

gladiatorial : پهلوانانه ،قهرمانانه

gladiatorship : پهلوانى ،قهرمانى

gladiola : ()gladiolus(گ.ش ).زنبقى ها،سوسن ،زنبق ،گلايول

gladiole : سيف الغراب ،سوسن ،زنبق

gladiolus : سوسن ،زنبق

Gladious : سيف الغراب

gladly : بخشنودي

gladness : خشنودي

gladsome : خوشى اور،مسرور،شادمان

gladsomely : بطور سروراميز

gladsomeness : خوشى ،سروراميزى ،فرحناکى

gladstone : نوعى کيف سبک سفرى ،نوعى شراب ارزان

glaikit : giddy،foolish

glair : )glaire(سفيده تخم مرغ ،سفيده ،(لعاب و غيره )ماليدن به

glaire : )glair(سفيده تم مرغ ،سفيده ،(لعاب و غيره )ماليدن به

glaireous : مانندسفيده تخم مرغ ،سفيده وش ،چسبناک

glairy : مثل سفيده تخم مرغ چسبناک

glaive : broadsword،sword

glamor : )glamour(طلسم ،جادو،فريبندگى ،دليرى ،افسون ،زرق و برق

glamorization : پر زرق و برق و فريبا نمودن

glamorize : جادو کردن

glamorous : طلسم آميز , مسحور کننده

glamour : آب وتاب

glance : نگاه اجمالي کردن , نظر اجمالي , نظر اجمالي کردن , نگاه مختصر , نگاه مختصرکردن , غمزه , برانداز

glance over : نظر اجمالي کردن

glancing : زود گذر

gland : دشبل , دژپيه , غده , بظر زن , غده عرقي

gland cock : معمارى : شير جعبه اببندى

gland f. : انقوره وباديجه ومانندانها

glandered : مشمشه اي , مشمشهاي

glanderous : مشمشه اى ،دچارمشمشه ياسراجه ياکتو

glanders : مشمشه , سراجه

glandiferous : بلوط دار

glandiform : بلوطى شکل ،غده دار

glands : غدد

glandular : غدهاي

glandular swelling : اماس غدد

glandulation : ترکيب و ساخت غدد

glandule : غده کوچک

glanduliferous : داراى غد دکوچک ،غده اور،دشبل زا

glandulose : غده وار،غده اى ،وابسته به غدد

glans penis : قانون ـ فقه : حشفه

glare : درخشندگي زياد

glare effect : روانشناسى : اثر چشم دوزى

glaring : درخشان ،زياد،اشکار،مشهور،خيره ،خودنما

glaringly : بطور درخشنده ،بطور مشهور،با نگاه خيره ،از روى خودنمائى

glaringness : دريدگى ،خيرگى ،بى شرمى

glarnig : مشعشع

glary : داراى تشعشع

glasic type drop : عمران : ابشار شيب دار

glass : ليوان , شيشه گرفتن , عدسي , آلت شيشهاي , شيشه اي , آبگينه , عينک دار کردن , شيشه , گيلاس , جام , زجاج , استکان

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

TextNow.v4.24.1 تکست نو ساخت شماره مجازی
SmartCall.v1.2.23 اسمارت کال ساخت شماره مجازی
کتاب راز موفقیت اثری از آنتونی رابینز
کتاب الکترونیکی آموزش شبکه
آموزش آشپزی
آموزش آشپزی 2
نگاهی گذارا بر تئوری های مدیریت ورازهای موفقیت بخش تئوری ها و نظریه ها
نگاهی گذارا بر تئوری های مدیریت ورازهای موفقیت بخش تجزیه و تحلیل سیستم ها
اخلاق در فناوری اطلاعات
نقش رسانه های اجتماعی در بازاریابی
جرایم رایانه ای و مقایسه ایران با سایر کشور ها‎
حسابداری اجتماعی
پیاده سازی مدل هیبردی SWOT
الگوی رفتار سازمانی
پروژه درس طراحی معماری 1 با موضوع طراحی خانه مسکونی ویلایی دوبلکس
استفاده از علم روانشناسی در برنامه ریزی درسی
پرسشنامه توانمند سازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا
دانلود پروژه درس آمار استنباطی
نمونه تدریس درس سوم علوم ششم