لغات مشابه
Gleam : نور ضعیف

gleam : پرتو آني , نور ضعيف

gleamy : کم نور،سوسوزن

glean : خوشه چينى کردن ،اينسو انسو جمع کردن

gleaner : خوشه چين ،ريزه خور

gleaning : خوشه چينى ،دانه چينى ،خده خوشه هاى باقيمانده پس از،درو

gleanings : خوشه چينى کردن ،فرارى ،ته مانده درو،ريزه ،باقى

glebe : زمين وقف ،(درشعر )زمين ،خاک

gleby : داراى کلوخه زياد،حاصل خيز

glede : (ج.ش ).انواع پرندگان يا مرغان شکارى مخصوصا زغن يا چالاقان

glee : شادى ،خوشحالى ،سرور و نشاط،خوشى ،ساز و نواز،اسباب موسيقى ،زيبايى ،کاميابى

glee club : کلوب يا باشگاه اواز و سرود

gleed : زغال سرخ

gleeful : خوشحال ،شاد

gleefully : از روى شادى و خوشحالى

gleek : يکجوربازى سه تايى درورق ،سه اس ،سه برگ يکجور

gleeman : )minstrel(نقال ،حماسه خوان

gleesome : )gleeful(خوشحال ،مسرور

gleet : تراوش سوزاکى ،ورم مجراى بول ،ريزش مخاط،تراوش کردن

gleety : مانند تراوش سوزاکى ،لزج ،مخاطى

gleg : تند،سريع ،چابک ،حساس ،باهوش

gleization : تشکيل خاک رس)gely( ،تبديل به خاک رس

glen : مسير رودخانه

glene : کاسه مفصل ،کاسه چشم

glengarry : نوعى کلاه شبيه کلاه بره که کوهستانى هاى اسکاتلند بسر ميگذارند

glenoid : کاسه اى ،گود

glenoid fossa or cavity : تقعيرمفصل ،گودى مفصل ،کاسه مفصل

gleonid : مجوف ،حفره دار

gley : خاک رس چسبناک و خاکسترى مايل به ابى

gliadin : چسب نشاسته ،قسمت چسبناک و لزج گلوتن

glial cell : روانشناسى : ياخته گليايى

glib : چرب زبان , زبان دار

glib tongue : زبان چرب و نرم

glib tongued : چرب زبان

glibly : بروانى ،روان ،باسانى ،بسهولت ،ازروى چرب زبانى

glibness : طلاقت زبان ،چرب و نرم ،تر زبانى

glide : نرم رفتن , سبک پريدن , نيروي موتور , آسان رفتن

glide plane : عمران : سطح لغزش

glide slope : علوم نظامى : زاويه فرود ازاد هواپيما يا موشک

glider : هواپيماي بي موتور

glideslope : علوم هوايى : شعاع راديويى سيستم فرود با الات دقيق براى ايجاد يک راهنماى قوى

gliding : سر خوردن

glidingly : باسرخوردن ،بروانى ،بنرمى ،باهستگى ،بتدريج

glim : نور شمع

glimmer : کور کوري کردن , سوسو زدن , درک اندک , نور کم , کورکوري کردن

glimmering : روشنايى ضعيف ،نورکم ،پرتوضعيف ،فهم اجمالى

glimpse : اجمالا ديدن , نظر اجمالي , نگاه آني , اتفاقا ديدن , نگاه کم , بيک نظر ديدن , نگاه سريع

glint : ظهور آني

glioblastoma : روانشناسى : غده گليايى

glioma : روانشناسى : غده مغزى

glisten : درخشيدن ،جسته جسته برق زدن

glisteningly : بطور درخشان

glister : )glisten(درخشيدن ،برق زدن

glitter : براق شدن , سوسو , زرق و برق , برق زدن , سوسو زدن , تلالو

glittering : سوسوزن

glittery : پر تلالو

glm : ورزش : روش اموزش اسکى به بزرگسالان با اسکى کوتاه

gloam : )twilight(غروب

gloaming : dusk(، )twilightغروب ،تاريک و روشن

gloat : نگاه از روى کينه و بغض ،نگاه عاشقانه و حاکى از علاقه ،نگاه حسرت اميز کردن ،خيره نگاه کردن

gloatingly : با نگاه خيره ،با نگاه ،حسرت اميز،از روى چشم چرانى

glob : کره کوچک

global : جهاني

global backup : کامپيوتر : پشتيبانى کلى

global character : کامپيوتر : کاراکتر سراسرى

global knowledge : کامپيوتر : اطلاع سراسرى

global learning : روانشناسى : يادگيرى يکپارچه

global maximum : بازرگانى : حداکثر مطلق

global minimum : بازرگانى : حداقل مطلق

global operation : کامپيوتر : عمليات سراسرى

global reference : ارجاع سراسرى

global search : کامپيوتر : جستجوى سراسرى

global search and replace : کامپيوتر : جستجو و جايگزينى سراسرى

globate : کروى ،گرد،روى همرفته ،کامل

globe : کره خاک , حباب , گرد کردن

globe master : علوم نظامى : نوعى هواپيماى بارى سنگين چهار موتوره

globe trotter : جهانگرد،سياح

globe amaranth : گل مخمل

globe daisy : يکجورگل مرواريد

globe fish : يکجورماهى که ميتواندبادکرده خودراگردسازد

globe lamp : چراغ حباب دار

globe like : کروى ،گرد،گوى مانند،داراى گلوله هاى ريز

globe trotting : جهانگردى وسياحت باشتاب

globeflower : (گ.ش ).گياهى از تيره الاله واز جنس الالگان)trollius(

globin : گلوبين يا پروتئين بى رنگ

globoid : )spheroid(کروى

globose : (تقريبا )گردياکروى

globosity : کرويت

globular : گلبولوار , گوي مانند

globular protein : شيمى : پروتئين کروى

globular seeds : زيست شناسى : دانه هاى گوى سان

globularity : گردى ،کرويت

globule : گلبول

globulous : کروى

glochidial : ( )glochidiate(گ.ش ).خارى ،خار دار،نوک تيز،داراى مو

glochidiate : ( )glochidial(گ.ش ).خارى ،خار دار،نوک تيز،داراى مو

glochidium : (گ.ش ).موها يا کرکهاى نوک تيز،خار،(ج.ش ).نوزاد نوعى صدف دو کپه اى

glockenspiel : سنتور

glom : ربودن ،برداشتن ،نگريستن

glom on to : (ز.ع ).تصرف کردن ،کش رفتن

glomerate : conglomerate(، )agglomerateاختلاط،کلوخه شده

glomeration : اختلاط،توده شدن

glomerulate : کلاله اى ،خوشه اى ،تنظيم شده در خوشه هاى کوچک

glomerule : گلوله رگ , گلومرول

gloom : عبوس بودن

gloomily : بطور تيره ،با دلتنگى

gloominess : تيرگى ،دلتنگى

glooming : پکر کننده

gloomingly : با اخم يا سيماى تيره

Gloomy : تیره تار ، تاریکی

Gloomy : تیره تار ، تاریکی

gloomy : منحوس , مکدر , افسرده , پکر , غم افزا , خفه , تيره , گرفته

gloria : حمد،تسبيح ،تمجيد،حلقه نور

gloriation : فخر،افتخار،لاف

glorification : تجليل , تکبير

glorified : تجليل يافته ،مجلل

glorifier : تکريم و تجليل کننده

glorify : تجليل کردن , تکريم کردن

gloriole : تاج اسمانى که نصيب نفس کشندگان ميشود

glorious : فرهي , عظيم , عظيمالشان , عزوجل , مفتخر , پر افتخار , مجلل , ذوالجلال , پر طمطراق

gloriously : بطور مجلل ،بطور با شکوه

gloriousness : بزرگى ،جلال ،شکوه

glory : افتخار , فخر , شووکت , شکوه , جلال , ابهت , دبدبه , جلالت , اجلال , احتشام

gloss : جلوه ظاهر

glossa : زبان ،ساختمان يا عضو زبانى شکل( حشرات)

glossarial : مربوط به فهرست معانى اى که درپايان کتاب باشد،تفسيرى

glossarist : کسى که در پايان کتابى فهرست يا فرهنگى براى لغات دشوار ان تهيه ميکند،مفسر،شارح

glossator : تفسيرنويس ،مفسر

glosser : پرداخت گر

glossily : بطور براق و جلا داده

glossina : )tsetse(پشه تسه تسه

glossiness : پرداختگى ،براقى

glossitis : ورم زبان

glossographer : تفسيرنويس ،مفسر،شارح

glossography : تفسيرنويسى ،طبقه بندى و،شرح زبانها

glossolalia : روانشناسى : غريبه گفتارى

glossology : زبان شناسى ،علم زبان ،اصطلاح شناسى

glossopharyngeal : (تش ).زبانى حلقى ،مربوط به زبان و حلق

glossopharyngeal nerve : روانشناسى : عصب زبانى - حلقى

glossy : لعابي , لعابدار

glost : لعاب( درظرف سفالين)

glottal : وابسته بدهانه حنجره ،مربوط به دهانه ناى

glottic : زبانى

glottis : چاکناي

glottochronology : مبحث مطالعه سير تکامل زبانهاى مختلف

glove : دستکش

glove anesthesia : روانشناسى : بى حسى دست

glove compartment : جعبه کوچک مخصوص اچار و غيره در جلو اتومبيل ،جعبه داش بورد

glove fight : مشت بازى بادستکش

glove stretcher : اسباب گشادکردن پنجه هاى دستکش

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری