لغات مشابه
gloominess : تيرگى ،دلتنگى

glooming : پکر کننده

gloomingly : با اخم يا سيماى تيره

Gloomy : تیره تار ، تاریکی

Gloomy : تیره تار ، تاریکی

gloomy : منحوس , مکدر , افسرده , پکر , غم افزا , خفه , تيره , گرفته

gloria : حمد،تسبيح ،تمجيد،حلقه نور

gloriation : فخر،افتخار،لاف

glorification : تجليل , تکبير

glorified : تجليل يافته ،مجلل

glorifier : تکريم و تجليل کننده

glorify : تجليل کردن , تکريم کردن

gloriole : تاج اسمانى که نصيب نفس کشندگان ميشود

glorious : فرهي , عظيم , عظيمالشان , عزوجل , مفتخر , پر افتخار , مجلل , ذوالجلال , پر طمطراق

gloriously : بطور مجلل ،بطور با شکوه

gloriousness : بزرگى ،جلال ،شکوه

glory : افتخار , فخر , شووکت , شکوه , جلال , ابهت , دبدبه , جلالت , اجلال , احتشام

gloss : جلوه ظاهر

glossa : زبان ،ساختمان يا عضو زبانى شکل( حشرات)

glossarial : مربوط به فهرست معانى اى که درپايان کتاب باشد،تفسيرى

glossarist : کسى که در پايان کتابى فهرست يا فرهنگى براى لغات دشوار ان تهيه ميکند،مفسر،شارح

glossator : تفسيرنويس ،مفسر

glosser : پرداخت گر

glossily : بطور براق و جلا داده

glossina : )tsetse(پشه تسه تسه

glossiness : پرداختگى ،براقى

glossitis : ورم زبان

glossographer : تفسيرنويس ،مفسر،شارح

glossography : تفسيرنويسى ،طبقه بندى و،شرح زبانها

glossolalia : روانشناسى : غريبه گفتارى

glossology : زبان شناسى ،علم زبان ،اصطلاح شناسى

glossopharyngeal : (تش ).زبانى حلقى ،مربوط به زبان و حلق

glossopharyngeal nerve : روانشناسى : عصب زبانى - حلقى

glossy : لعابي , لعابدار

glost : لعاب( درظرف سفالين)

glottal : وابسته بدهانه حنجره ،مربوط به دهانه ناى

glottic : زبانى

glottis : چاکناي

glottochronology : مبحث مطالعه سير تکامل زبانهاى مختلف

glove : دستکش

glove anesthesia : روانشناسى : بى حسى دست

glove compartment : جعبه کوچک مخصوص اچار و غيره در جلو اتومبيل ،جعبه داش بورد

glove fight : مشت بازى بادستکش

glove stretcher : اسباب گشادکردن پنجه هاى دستکش

glover : دستکش ساز

glow : نگاه سوزان کردن , تافتن , تاب آمدن , مشتعل بودن , تابيدن

glow discharge lamp : علوم مهندسى : لامپ تخليه کنتاکتى

glow discharge cold cathode tube : الکترونيک : لامپ مشتعل

glower : نگاه خيره

glowing : پر جلا

glowingly : بطور تابان ،با تب و تاب

glowworm : شب تاب , کرم شب افروز , کرم شو تاب

gloxinia : (گ.ش ).نوعى گياه مخوص برزيل

gloze : عيب پوشي , خدعه زدن

gloze voer : قانون ـ فقه : تاويل کردن

glozing : تاويل ،پرده پوشى ،مداهنه

glozingly : تاويل کنان ،ازراه عيب پوشى ،ازروى مداهنه

glss bell : مردنگى( بر روى گل)

gluconate : نمک اسيد گلوکونيک

gluconic acid : (ش ).اسيد گلوکونيک ،C6 H12 O7

glucosuria : قندپيشاب ،وجودقند درادرار

glue : چسب , سريش , چسب زدن

glued : چسباننده

glum : افسرده ،کدر،رنجيده ،ملول ،اوقات تلخ

glumaceous : (گ.ش ).پوست دار،غلاف دار

glume : (گ.ش ).پوست ،غلاف ،پوشينه

glumiferous : غلاف اور

glumly : بطور کدر

glumness : تکدر،اوقات تلخى ،سکوت

glumpy : افسرده ،رنجيده ،ملول ،خاموش وکدر

glut : سيراب کردن

glutamate : (ش ).نمک اسيد گلوتاميک

glutamine : گلوتامين

gluteal : سريني

gluteus : ماهيچه سرين

glutinate : چسباندن ،بهم پيوستن ،جمع کردن ،جوش دادن( زخم)

glutinosity : چسبندگى

glutton : پرخور , شکم پرست

gluttonize : شکم پرستي کردن

gluttonous : شکمو , پر خور , شکم پرست

gluttonously : از روى پرخورى

gluttony : شکم پرستي , پر خوري , پرخوري

glyacid : اسيدگليسيريک

glycerate : نمک اسيدگليسريک ،ملح اسيدگليسريک

glyceric : گليسرينى

glycerinate : گليسرين ماليدن

glycerine : گليسيرين

glycerol : گليسيرين

glycitol : شيمى : گليسيتول

glycogenic : توليدکننده شکردربافته هاى حيوانى ( بويژه جگر)

glycol : الکل دهنى

glycoside : شيمى : گليکوزيد

glycosuria : وجودقند درپيشاب ،ماده قندى درادرار

glycosuric : دچاربيمارى اى که ازوجودقند درپيشاب پيداميشود،وابسته بماده قند

glyph : علامت يا نشان حجارى شده

glyptal : علوم هوايى : رزين مصنوعى ساخته شده از گليسيرين و اسيد فتاليک

glyptic : مربوط به حکاکى

glyptics : حکاکى ،قلم زنى ،کنده کارى در روى سنگهاى گران بها

glyptograph : نقش روى جواهر

glyptography : شناسائى نقش هاى جواهر،حکاکى در روى جواهر

gnarl : پيچ دادن ،گره دار کردن ،(چوب)گره درخت يا چوب ،غرولند،زوزه

gnarled : گره دار،پيچ دار

gnash : بهم فشردن

gnat : پشه

gnat snapper : مرغ مگس خور،مرغ پشه خور

gnat strainer : ادم زيادخرده گير،ادم زيادوسواسى ،پشه صاف کن

gnathal : آروارهاي

gnathic : فکي

gnathite : (ج.ش ).يکى از زوائد دهانى بند پايان

gnathitis : اماس ارواره بالا،ورم فک اعلى ،اماس گونه

gnatling : پشه خرد،چيزبسيارکوچک

gnaw : خاييدن ،گاز گرفتن ،کندن( با گاز يا دندان)،تحليل رفتن ،فرسودن ،مانند موش جويدن ،ساييدن

gnawer : جونده

gnawing : جونده ،قراضه ،مالش

gnome : جنى زير زمينى ،ديو،کوتوله ،گورزاد

gnomic : ضرب المثلي , اخلاقي

gnomical : موجز،مختصر،کوتاه ،لب نويس ،کوته سخن

gnomon : شرعيات , عقربک

gnomonic : وابسته به شاخص( سازى)

gnomonics : فن شاخص سازى ،علم تعيين وقت باشاخص

gnosis : عرفان

gnostic : عارف , عرفاني

gnosticism : فلسفه عرفانى يا روحانى

gnosticize : بافى کردن ،عرفان گفتن ،ازراه عرفان تشريح کردن

gnp (gross national product) : روانشناسى : توليد ناخالص ملى

gnu : (ج.ش ).گوزن يالدار

go : عبور کردن , رفتن

go ahead : :)adj.(متهور،مترقى ،پيش رونده ،نشانه ترقى ،بفرماييد،green light :)n.(

go along : همراه رفتن

go and see him : برويداوراببنيد

go and they will kill you : برويدتاشمارابکشند،اگربرويدشماراخواهندکشت

go around mode : علوم نظامى : روش کنترل مخصوص کندن هواپيما از زمين روش کنترل صعود هواپيما

go astray : منحرف شدن

go at : جدا مشغول شدن به

go away : رد شدن

go back : پس رفتن , برگشتن

go back and forth : عقب و جلو رفتن

go back on one s word : جر آمدن

go backdoor : ورزش : جاگيرى در پشت مدافع براى دريافت پاس

go backward : عقب رفتن

go bankrupt : ور شکستن

go baseline : ورزش : حرکت کردن در امتداد خط پايانى براى دريافت پاس

go between : رابط،ميانجى ،دلال محبت ،واسطه

go blind : نابينا شدن

go by : پيروى کردن از،گذشتن

go cart : گوکارت

go dan : ورزش : دان 5 کاراته

go dan barai : ورزش : رد کردن از پايين

go dan kumite : ورزش : مبارزه با ضربه هاى 5 تايى

go devil : لوله نفت

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1