لغات مشابه
glove anesthesia : روانشناسى : بى حسى دست

glove compartment : جعبه کوچک مخصوص اچار و غيره در جلو اتومبيل ،جعبه داش بورد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: