لغات مشابه
glove compartment : جعبه کوچک مخصوص اچار و غيره در جلو اتومبيل ،جعبه داش بورد

glove fight : مشت بازى بادستکش

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: