لغات مشابه
glove fight : مشت بازى بادستکش

glove stretcher : اسباب گشادکردن پنجه هاى دستکش

glover : دستکش ساز

glow : نگاه سوزان کردن , تافتن , تاب آمدن , مشتعل بودن , تابيدن

glow discharge lamp : علوم مهندسى : لامپ تخليه کنتاکتى

glow discharge cold cathode tube : الکترونيک : لامپ مشتعل

glower : نگاه خيره

glowing : پر جلا

glowingly : بطور تابان ،با تب و تاب

glowworm : شب تاب , کرم شب افروز , کرم شو تاب

gloxinia : (گ.ش ).نوعى گياه مخوص برزيل

gloze : عيب پوشي , خدعه زدن

gloze voer : قانون ـ فقه : تاويل کردن

glozing : تاويل ،پرده پوشى ،مداهنه

glozingly : تاويل کنان ،ازراه عيب پوشى ،ازروى مداهنه

glss bell : مردنگى( بر روى گل)

gluconate : نمک اسيد گلوکونيک

gluconic acid : (ش ).اسيد گلوکونيک ،C6 H12 O7

glucosuria : قندپيشاب ،وجودقند درادرار

glue : چسب , سريش , چسب زدن

glued : چسباننده

glum : افسرده ،کدر،رنجيده ،ملول ،اوقات تلخ

glumaceous : (گ.ش ).پوست دار،غلاف دار

glume : (گ.ش ).پوست ،غلاف ،پوشينه

glumiferous : غلاف اور

glumly : بطور کدر

glumness : تکدر،اوقات تلخى ،سکوت

glumpy : افسرده ،رنجيده ،ملول ،خاموش وکدر

glut : سيراب کردن

glutamate : (ش ).نمک اسيد گلوتاميک

glutamine : گلوتامين

gluteal : سريني

gluteus : ماهيچه سرين

glutinate : چسباندن ،بهم پيوستن ،جمع کردن ،جوش دادن( زخم)

glutinosity : چسبندگى

glutton : پرخور , شکم پرست

gluttonize : شکم پرستي کردن

gluttonous : شکمو , پر خور , شکم پرست

gluttonously : از روى پرخورى

gluttony : شکم پرستي , پر خوري , پرخوري

glyacid : اسيدگليسيريک

glycerate : نمک اسيدگليسريک ،ملح اسيدگليسريک

glyceric : گليسرينى

glycerinate : گليسرين ماليدن

glycerine : گليسيرين

glycerol : گليسيرين

glycitol : شيمى : گليسيتول

glycogenic : توليدکننده شکردربافته هاى حيوانى ( بويژه جگر)

glycol : الکل دهنى

glycoside : شيمى : گليکوزيد

glycosuria : وجودقند درپيشاب ،ماده قندى درادرار

glycosuric : دچاربيمارى اى که ازوجودقند درپيشاب پيداميشود،وابسته بماده قند

glyph : علامت يا نشان حجارى شده

glyptal : علوم هوايى : رزين مصنوعى ساخته شده از گليسيرين و اسيد فتاليک

glyptic : مربوط به حکاکى

glyptics : حکاکى ،قلم زنى ،کنده کارى در روى سنگهاى گران بها

glyptograph : نقش روى جواهر

glyptography : شناسائى نقش هاى جواهر،حکاکى در روى جواهر

gnarl : پيچ دادن ،گره دار کردن ،(چوب)گره درخت يا چوب ،غرولند،زوزه

gnarled : گره دار،پيچ دار

gnash : بهم فشردن

gnat : پشه

gnat snapper : مرغ مگس خور،مرغ پشه خور

gnat strainer : ادم زيادخرده گير،ادم زيادوسواسى ،پشه صاف کن

gnathal : آروارهاي

gnathic : فکي

gnathite : (ج.ش ).يکى از زوائد دهانى بند پايان

gnathitis : اماس ارواره بالا،ورم فک اعلى ،اماس گونه

gnatling : پشه خرد،چيزبسيارکوچک

gnaw : خاييدن ،گاز گرفتن ،کندن( با گاز يا دندان)،تحليل رفتن ،فرسودن ،مانند موش جويدن ،ساييدن

gnawer : جونده

gnawing : جونده ،قراضه ،مالش

gnome : جنى زير زمينى ،ديو،کوتوله ،گورزاد

gnomic : ضرب المثلي , اخلاقي

gnomical : موجز،مختصر،کوتاه ،لب نويس ،کوته سخن

gnomon : شرعيات , عقربک

gnomonic : وابسته به شاخص( سازى)

gnomonics : فن شاخص سازى ،علم تعيين وقت باشاخص

gnosis : عرفان

gnostic : عارف , عرفاني

gnosticism : فلسفه عرفانى يا روحانى

gnosticize : بافى کردن ،عرفان گفتن ،ازراه عرفان تشريح کردن

gnp (gross national product) : روانشناسى : توليد ناخالص ملى

gnu : (ج.ش ).گوزن يالدار

go : عبور کردن , رفتن

go ahead : :)adj.(متهور،مترقى ،پيش رونده ،نشانه ترقى ،بفرماييد،green light :)n.(

go along : همراه رفتن

go and see him : برويداوراببنيد

go and they will kill you : برويدتاشمارابکشند،اگربرويدشماراخواهندکشت

go around mode : علوم نظامى : روش کنترل مخصوص کندن هواپيما از زمين روش کنترل صعود هواپيما

go astray : منحرف شدن

go at : جدا مشغول شدن به

go away : رد شدن

go back : پس رفتن , برگشتن

go back and forth : عقب و جلو رفتن

go back on one s word : جر آمدن

go backdoor : ورزش : جاگيرى در پشت مدافع براى دريافت پاس

go backward : عقب رفتن

go bankrupt : ور شکستن

go baseline : ورزش : حرکت کردن در امتداد خط پايانى براى دريافت پاس

go between : رابط،ميانجى ،دلال محبت ،واسطه

go blind : نابينا شدن

go by : پيروى کردن از،گذشتن

go cart : گوکارت

go dan : ورزش : دان 5 کاراته

go dan barai : ورزش : رد کردن از پايين

go dan kumite : ورزش : مبارزه با ضربه هاى 5 تايى

go devil : لوله نفت

go down : پست شدن , پايين رفتن , زير رفتن

go down on paper : روي کاغذ آمدن

go fast : چهارنعل رفتن

go for : (رفتن و )اوردن ،مورد حمله قرار دادن

go for a walk : گردش رفتن

go for nothing : هيچ به حساب نيامدن

go getter : شخص فعال و زرنگ

go head : پيش برويد،ادامه بدهيد،بفرمايد

go hence : بروگمشو

go higher : بالاتر رفتن

go hungry : گرسنه ماندن

go in : تو رفتن

go in for : داوطلب( امتحانى )شدن

go into : رسيدگى کردن ،شرکت کردن در،پوشيدن

go into liquidation : قانون ـ فقه : حساب بدهيهاى خود را واريز کردن

go near : نزدي رفتن

go near to do something : تقريبا کارى را کردن

go no go : علوم نظامى : اچار تنظيم فاصله سر تير بار کاليبر 12/7 اچار تنظيم فاصله پيشانى گلنگدن

go off : در رفتن( تفنگ)،بيرون رفتن( از صحنه نمايش)،اب شدن ،فاسد شدن ،مردن

go on : بفرماييد،سخن خود را ادامه دهيد،برويد پى کارتان

go on and on : ادامه داشتن

go on leave : بمرخصي رفتن

go on strike : اعتصاب کردن

go on tiptoe : نوک پا رفتن

go on vacation : بمرخصي رفتن

go out : بيرون رفتن

go out of fashion : از مد افتادن

go over : مرور کردن

go round : طواف کردن

go through : پشت سر گذاردن

go through the last pangs of death : جان کندن

go to : رفتن,اسم مصدر

go to bed : در بستر رفتن

go to head of : قانون ـ فقه : مست کردن

go to hell : بروبهجهنم

go to pieces : خرد شدن

go to rest : استراحت کردن ،خوابيدن

go to sea : ملوان شدن ،ملاح شدن

go to sleep : کامپيوتر : اصطلاحى براى توقف کاميپوتر يا عدم امکان انجام عملى توسط کامپيوتر به دليل گرفتار شدن در يک حلقه نامحدود

go to the bar : قانون ـ فقه : وکالت کردن در دعاوى

go to the bathroom : اخ داشتن , اخ کردن

go to waste : هرز رفتن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1