لغات مشابه
go back : پس رفتن , برگشتن

go back and forth : عقب و جلو رفتن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: