لغات مشابه
goal line : خط دروازه

goal mouth : ورزش : دهانه دروازه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: