لغات مشابه
goal umpire : ورزش : دروازه بان واترپولو

goal directed : روانشناسى : هدف گرا

goal keeper : ورزش : دروازه بان

goalie : دروازه بان

goalkeeper : گلر

goalless : ورزش : بدون گل

goalpost mast : علوم دريايى : دکل دو پايه

goals : اهداف

goat : مرد هرزه , بزغاله , بز

goat antelope : (ج.ش ).نوعى بز که از بعضى جهات شبيه بز کوهى است

goat leather : تيماج

goat fig : انجيروحشى

goat like : بزي

goat root : عجرم

goatee : ريش بزي

goatfish : = mullet

goatherd : بزچران , بزدار

goatilke : )goatish(بز مانند

goatish : بزخو

goatishly : بطورشهوانى

goatishness : بزخويى ،شهوانيت

goatling : بزيکساله تادوساله

goats beard : شنگ ،ريش بز

goats rue : سداب التيس ،سداب بز

goatskin : پوست بز

goatsucker : (ج.ش ).پشه خوار،مرغ چوپان فريب

goaty : شهوانى ،شهوتى ،بزخو،بزمانند،بودهنده

gob : تکه ،تخته کف ،کلوخه ،مقدار بزرگ و زياد،يک دهن غذا،دهان ،(امر ).ملوان

gobang : يکجوربازى ژاپنى که روى صفحه شطرنجى بازى ميشود

gobbet : گلچين ادبي

gobble : لپ لپ خوردن

gobbledegook : )gobbledygook(سخن نامفهوم ،سخن بى ربط،شر و ور

gobbledygook : سخن نامفهوم

gobbler : بوقلمون نر،پرخور،لپ لپ خورنده

gobemouche : ادم زودباور،ساده لوح

goblet : گيلاس شراب

goblin : جنى ،مثل ديو و جن

gobo : نگه ميدارد

goby : عبور از پهلوى کسى بدون توجه به او،رهايى ،طفره ،پيشگيرى

god and magog : ياجوج وماجوج

God bless you : خدا شکرت بده , خدا شکرتبده

god blest me : استغفرالله

god damn him : خدا لعنتشکند , خدا لعنتش کند

god defend : خدا نکند

god f. : خدانکند،حاشا

god fearing : خدا ترس

God forbid : خدا نکند , خداي ناخواسته , استغفرالله

god granted her wish : خدامرادش راداد،خداحاجت اورابراورد

god is : خداهست ،خداوجود دارد

God is great : خدا بزرگ است

god is single : خدا يکتايا واحد است

god knows : خداميداند،خداگواه است

God knows the best : والله اعلم

god of species : ربالنوع

god rest his soul : روانش اسوده باد،خدا او را بيامرزد( يا بيامرزاد)

God save us : پناه بر خدا

god speed you : خدا بهمراه ،کامياب شويد،موفق باشيد

god the father : خداى پدر

god willing : اگرخدابخواهد،انشا الله

god worshipper : حق پرست

god wot : خداميداند

god child : بچه تعميدى ،فرزندتعميدى

god daughter : دختر تعميدى

God fearing : باخدا

God given : خدا داد

god parent : پدريامادرتعميدى ،نام گذاربچه

god speed : خدا بهمراه ،به امان خدا

godchild : فرزند خوانده

goddess : دارگونه , الهه

godet : مرغک ،تيکه

godfather : نام گذاردن بر , پدر تعميدي

godhead : جوهر الوهيت

godhood : )divinity(الوهيت

godille : ورزش : پيچهاى مارمولکى

godite : قوم جاد

godless : بي خدا

godlessness : خدانشناسى ،بى دينى

godlike : خدا مانند

godliness : خدا پرستي

godling : خداى کوچک

godly : ايزدي , خداشناس , الاهي , با خدا

godman : انسان خداوار( لقب حضرت مسيح)

godmother : مادر خوانده

godown : لقمه بزرگ

godparent : والدين تعميدي

godroon : اشکال محدب حاشيه بشقاب وظروف قديمى که براى زينت ترسيم ميشود

gods acre : گورستانى که درزمين کليسا واقع است

godsend : نعمت غير مترقبه ،چيز خدا داده ،خرابى

godship : کبريائي

godson : مرد تعميدي

godspeed : بهامان حق

godward : روبخدا،سوى خدا

godwards : سوى خدا،روبخدا

godwit : (ج.ش ).نوک دراز ابى( نوعى تليله)

Goebbels : گوبلز

goechemical : وابسته به تغييرات شيميايى زمين

goer : رونده

goest operating system : کامپيوتر : سيستم عامل مهمان

goethite : (ش ).اکسيد اهن معدنى ئيدرژن دار

gofer : کلوچه اى که درميان دواهن بشکل شان عسل ميپزندوهمان شکل رابر

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی

معنی to pretend to wisdom , معنی to prick at something , معنی to prick off(or out) , معنی to prick the bubble , معنی to pride oneself , معنی to print out(or off) , معنی to prize a ship , معنی to proceed against a person , معنی to proclaim meetings , معنی to proclaim war , معنی to proclam someone a traitor , معنی to procreate an heir , معنی to produce testimony , معنی to profess regret , معنی to profit by the accasion , معنی to promise well , معنی to propose a person , معنی to prospect for gold , معنی to prostrate a city , معنی to protean a bill , معنی to protect home industry , معنی to prove a will , معنی to prove an a , معنی to prove with reasons , معنی to provide against , معنی to provide for old age , معنی to provide oneself , معنی to provoke a person to anger , معنی to provoke passion , معنی to pry into a person affairs , معنی to publish abroad , معنی to pucker up the brow , معنی to puddle clay and sand , معنی to puddle molten iron , معنی to puff a pipe , معنی to puff and blow , معنی to puff at a pipe , معنی to puff out , معنی to puff up , معنی to pull (ordraw)the long bow , معنی to pull a horse , معنی to pull a lone oar , معنی to pull a proof , معنی to pull a wry face , معنی to pull any one across a river , معنی to pull any one by the sleeve , معنی to pull at a pipe , معنی to pull caps(or wigs) , معنی to pull down , معنی to pull in , معنی to pull off , معنی to pull out , معنی to pull round , معنی to pull short(or bring) , معنی to pull the strings , معنی to pull the wires , معنی to pull through , معنی to pull to pieces , معنی to pull together , معنی to pull up a plant , معنی to pull up by the roots , معنی to pull(orwear) a long face , معنی to pulp coffee beans , معنی to pump dry , معنی to purge a way , معنی to purify from sin , معنی to purify the person language , معنی to pursue a plan , معنی to pursue pleasure , معنی to push a way , معنی to push back , معنی to push down , معنی to push off , معنی to push out , معنی to push through , معنی to put (out)to nurse , معنی to put (the) case , معنی to put a bout , معنی to put a bout a horse , معنی to put a bullet through , معنی to put a notice on a door , معنی to put a patch on a garment , معنی to put a premium on , معنی to put a slur on any one , معنی to put a stitch(or stitches)in , معنی to put a way , معنی to put a way childish , معنی to put an end to , معنی to put any one down for a fool ,
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 123 روز