لغات مشابه
gold dust : خاک زر،خاک طلا

gold fever : حرص زرجويى ،اتش حرص که درجويندگان زرافروخته ميشود

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: