لغات مشابه
gold export point : قانون ـ فقه : قيمت کالاى خارجى با ارز خريدارى شده خوددارى مى کند

gold foil : زرورق کلفت

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: