لغات مشابه
gold parity : بازرگانى : برابرى طلا

gold parting : علوم مهندسى : تصفيه طلا

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: