لغات مشابه
gold plate : آبطلا کار , آب طلا

gold plated : زراندود

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: