لغات مشابه
Golden Gate : گلدن گيت

Golden Gate Bridge : پل گلدن گيت

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی