لغات مشابه
goldstone : جام طلايى ،جامى که توسط اجسام طلايى رنگ پولک کارى شده

goldworking : طلاکارى ،زرگرى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: