لغات مشابه
gomerulus : (تش ).توده بهم چسبيده ،توده طومارى ،گروهه

gomphosis : مفصل مرکوز , مفصل متحرک

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: