لغات مشابه
gonadotrophic : )gonadotropic(محرک بيضه ها و تخمدانها،موثر در غده جنسى

gonadotrophin : ماده محرک غده جنسى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: