لغات مشابه
gone away : ورزش : رانده شده از پناهگاه

goner : رفتني

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: