لغات مشابه
good evening : شب بخير

good excuse : قانون ـ فقه : عذر موجه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: